ALLAH RASULÜNÜN EVLATLARININ FAZİLETLERİNİ KABUL ETMEYEN MÜNAFIKLAR!!!

0
494

Görünürde müslüman olduğunu iddia edenler?Hz.Peygamberin (s.a.v.)Mübarek sözlerini/ hadislerini nasıl değiştirip müminlere yanlış anlatıldığını göreceksiniz!
Rasulullah’ın ehl-i beyt’ine saygı ve hürmet göstermemek için laf canbazlığına başvurduklarını öğrenmiş olursunuz….
Namazla ilgili ayet inince Hz.Rasulullah sabahları namaza gitmek için Hz.Ali’nın evine uğrar,bereber mescite gidip,namaz kılarlar, zaman,zaman’da Hz.Fatima’ya ve çocuklarına seslenerek ey kızım kalkın namaz’a namazı’nızı kılın, sakın’ha namazı terk etmeyin, baban Peygamber diye namazınızı kılmamazlık etmeyiniz diye ümmetine mesaj vermek için nasihat buyurmuştur!!!
Hz.Fatima’da amenna sadakna ya rasulullah demiştir.Bizde doğrudur Amenna sadakna,diyoruz. Namaz hakdır hiç bir seyyid ve şerif bunu inkâr etmez ve edemez’de:Bunda Hz.Fatima’nın haşa hiçbir noksanlığı yoktur’ki ikiden bir bu hadisi şerifin içini boşaltarak;Peygamber efendimiz demiştir:ki ey kızım Fatima başın çaresine bak? Bende seni kurtaramam,şeklinde mümin kardeşlerimize yanlış bilgi aktarıliyor,böylelikle Resulullaha ve kızına büyük iftiralar atılmaktadır.
“Ehl-i beyt’in faziletini üstünlüğünü bir türlü kabulenemeyen sözde müslümanım diyen bazı kişi ve kişiler bunu başka türlü yorumlanmaya çalışiyorlar,genelikle ilahiyat fakültelerinde,camillerde,medreselerde,ve muhabbet yerlerinde bulunan görevliler neslipaktan seyyid ve şeriflerden birisini görünce,veya onların bahsi geçerse onları, küçük düşürmek onlara saygı,ve hürmet göstermemek için sünneti seniye yaşiyormusunuz veya takva sahibimisiniz diye söze giriyorlar, eğer bunlar yoksa seyyidliğin hiçbir önemi yoktur,nasihat ederler.Hz.Peygamberin genetiğini taşiyan bir seyyidle nasıl konuşacaklarını öğrenememişlerdir,
veya öğretmemişler hemen akabinde de bazı münafiklar kasıtlı olarak şöyle diyorlar!!!
Peygamber kızına ey kızım fatima bende seni kurtaramam başı’nın çaresine bak demiştir şeklinde yalanlar uyduruyorlar.Bazıları’da Hz.Fatıma vefat edince kabire konulduktan sonra Hz.Ömer (R.A.)Ey kabir biliyormusun bu kimdir? Bu Hz.Muhammed mustafa’nın Ahir zaman Peygamberin kızı Fatimadır Ona göre davran ve dikkatli ol. Kabirde’de şöyle bir ses gelir ? Ey?Ömer ben kimseyi tanımam amel, amel, ameli tanırım demiştir.
Böyle hurafa hadisler ve yalan beyanlar ortalıkta dolaşiyor Maksadları!Resulullah’ın Ehl’i beyt’ini küçük düşürmek, gerekli saygı ve hürmeti göstermemek için,onlara atılan bu tür iftiralar kesinlikle doğruluğu söz konusu değildir..
Hz.Ömer’in böyle bir şey dediği kesinlikle sahih değildir.Kabirde böyle bir seste gelmemiştir.Tamamiyle yalan ve iftiradır…
Burada Hz.Ömer’e de büyük iftira atıldığını’görüyoruz.
Hz.Fatima vefat edince vasiyeti üzerine yalnız Hz.Ali tarafınfan defin edilerek kabir’e konulmuştur.Hz.Fatima ile ilgili yüzlerce hadis-i şerif vardır. Bunları neden görmezden gelidiğini anlamış değilim… Bunlardan bir kaç tanesini yaziyorum.
Hz.Peygamber s.a.v. buyurmuştur,”Fatima Ehl-i cennet kadınlarının seyyidesidir.Burada ünvan olarak Fatıma R.A.için seyyide”kullanılmıştır
Fatıma benden bir parçadır,kim ona kızar (gazap) sa bana kızmış olur.”Fatıma’yı üzmekle Resulullah’ı üzmek müsavi tutulmakta
ve bu hususta Hz.Peygamber yerine konulmaktadır.
Rasulullah Hz.Fatıma,
Kocası ve iki oğlu için de şöyle buyurmuştur; bunlarla sulh olanlarla sulh olurum çarpışanlarla’da çarpışırım. Peygamberlerle sulh olmak,onlarla sulh olmaya dostluğa,hürmet ve tazime bağlanmış ve bunların
Resulullah’ın Ehl-i beyti olduğu da ifade edilmiştir.Ayrıca Resulullah,Hz.Ali’nın Fatima üzerine evleneceğini duyunca Hz.Fatıma’nın kendinden bir parça olduğunu,O’nu üzenin kendisini üzmüş olacağını belirtmiştır. Hz.Ali de evlenmekten vazgeçmiştir,Hz.Fatıma özelikle kendisine çok sevgilidir,yine Hz.Fatıma ve seyyidler için önemli olan bir başka hadis de:”Her annenin oğlu için kendilerine mensup olacağı bir asabe baba cihetinden akrabalar
Vardır Fatıma’nın iki oğlu Hz.Hasan ve Hüseyin bundan müstesna Çünkü ben,onların velisi ve asabesiyim hadisidir.Yalnız birinci tabakaya has olarak peygamberin kızlarının çocukları kendine nisbet edilir Hz.Peygamber onların asabesidir Fakat bu asabelik Hz.Hasan,Hüseyin ve onların züriyetlerinde devamıdır.Kız kardeşleri Zeynep ve ümmü Gülsüm’ün çocukları bu intisaba dahil değildir Resulullah
S A.V.’ın soyu Hz.Hasan ve Hüseyin neslinden türemiştir.
Resulullah (S A.V ) ‘ın neslini kızı Fatıma’dan türemesi münakaşa mevzusu bile olmuş, Emevi valisi lanettullah Haccâc bin.Yusuf,(ölm.H.95) , Hz.Hüseyin’nin (R.A.) Fatıma’ya nisbetle Peygamber soyundan olmadığını iddia edince kendisine En’âm suresi 84-85 .âyetleri ile cevap verilmiştir.Bu âyetlerde Hz.İsa’nın annesi
tarafından Âdem neslinde olduğu anlatılmaktadır. Haccac Emevi valisi olduğu halde bu cevabı kabul etmiştir…

BU HADİSİ ZİKREDEN KAYNAKLAR:
1-Tirmizinin sahih’i cilt 5,sayfa 31.
2-Hakim’in Müsdedrek cilt 3,sayfa 158.
3-İmam Ahmed bin hanbel’in Müsned-i cilt 3,sayfa 259.
4-İbni Esir’in üsdü’l-Gabe’si cilt:5,sayfa 521.
5-Hakim el-Hassikâni’nin şevahidü’t Tenzil’i cilt 2,sayfa 11.
6-Süyuti’nin El-Dürrü’l-Mensür’ü cilt 5,sayfa 199.
7-Taberi’nin Tefsiri,cilt 22,sayfa 6.
8-Belazurinin Ensabü’l-Eşrafı,cilt
2, sayfa 104.
9- İbi Kesir’in Tefsiri,cilt 3,sayfa 491.
10- İbni Hacer Heysemi’nin Mecmeu’z Zevaidi,cilt 9,sayfa 168.
11- Zehebi’nin Telhisi,cilt 2,sayfa 150.