ALLAH’U TEÂLÂ ADEM PEYGAMBERİN TÖVBESİNİ KABUL EDEN AYETİ NÂZİL OLUNCA ASHAP RESULULLAHA SORAR!!!

0
181

YÂ RASULALLAH, Âdem Cenâb-ı Hakk’ın kelimelerinden uzaklaştığı halde nasıl olduda tövbesi kabul edildi? Hz.Rasulallah (s.a.v.) Buyurur Cenâb-ı Hakk,Âdem’i yaratı ve onu cennete koydu Âdem,Cenâb-ı Hakk’a yalvarıp ‘İlâhi,beni yok iken var eyledin Cennetinde müşâhedesi müyesser olmayan yerlerin müşâhadesini niyâz ederim dedi.Cenâb-ı Hakk,Cebrail’e cennetin seyri müyesser olmayan yerlerini Âdem’e seyrettirmesini emretti.Cebrail emre uyup,on iki bin kanat açıp,Âdem aleyhi’s- selam okun yaydan çıkması gibi cennet makamlarından geçirdi.O sırada bir çölde inciden yapılmış bir kubbe göründü.Kapısı kırmızı yakuttan kilidi kırmızı altından ve üstünde de nurdan bir hat var idi Allah’tan başka illah yoktur,Muhammed onun elçisidir,Ali onun velisi’dir,Fatima onun câriyesidir Hasan ve Hüseyin onun sıfatlarıdır Onlara buğz edene Allah’ın lâneti vardır.’Âdem aleyhi’s-selàm bu hattı okuyunca,kilit açıldı.Cebrail ve Âdem içeri girince türlü cennet elbiseleri içinde bir hanım gördüler Başında nurdan bir taç belinde nurdan bir kemer kulaklarında nurdan küpeler vardı ve zümrütten bir taht üstünde oturmuştu Nurunun güzelliğinden sekiz cennet süslenmişti Âdem bu hali görünce hayret içinde kaldı Bir zaman sonra selàm verdi ve hanımda selàmına mukabele etti.Âdem sordu:
Ey kerime,cennette bende başka erkek,Havva’dan başka kadın tasavvur etmezdim Sana kim derler Hanım,Risâlet hânedanın sıfatı nübüvvet àilesinin kudreti,iffet ve ismet sadefi,hikmet ilminin çehresinin parıltısı,seyyidlerin annesi,seyyidliğin toplandığı yer mahşer yerini aydınlatan kimse yani âhir zaman peygamberi Muhammed Mustafa’nın kızı Fâtimetü’z Zehra’yım dedi.Âdem Ey kerime,başındaki yeşil nurdan taç nedir?’diye sorunca Fatime,Babam Hz. Muhammed Mustafa’dedi.Âdem,belindeki kemeri sorunca,Helâlim Ali bin Ebi Talip dedi.Kulaklarındaki köpleri sorunca Oğullarım Hasan ve Hüseyin dedi.Âdem ey kerime ne zamandır Hakk size bu makamı müyesser eyledi? diye sorunca,Fâtime ‘On dört bin sene önce bu makamı bize müyesser eyledi.Fakat hilkatımiz senin sulbünden zuhur etse gerekir Cennab-i Allah Seni bu yüzden yarattı dedi. Àdem bu sözlerden sonra veda edip,makamına geri döndü.Ancak yasak ağaçtan sonra yedikten sonra başındaki taç ile sırtındaki elbise gitti ve cennetten uzak düştü.Yıllarca ağlayip inliyerek gezdi.Sonunda gördüğü hat aklına gelip Hakk’a secde ederek,Allah’ım Fâtime babası çocukları,eşi ve onun soyundan gelen diğer dokuz zâtın hürmetine üzerimizden bu musibeti kaldır.Ey merhamet edenlerin en merhametlisi,bize rahmetinle muamele et.duasını okudu.”

KAYNAK:
Yenâbi’-ül Meveddet isimli bu eserin tertip edeni Süleyman bn.ibrahim bn.Muhammed Mâruf (Baba hoca şöhreti ile Mâruf )bn.Eşşeyh Esseyyid Tersun El baki El Hüseyni El Belhi EL KUNDUZİ isimli zat.
Ehl’i beyt hakkindaki hadisleri şu kaynaklardan almıştır.
Buhari,Müslim,NesaiTırmızi,Ebu Davut,El Muvatta,Darimi ve ibn-i Mâce hadis kitapları.