Aziz Ve Celil Olan Yüce Allah Seçilmişlerin İçerisinde Ehli Beyti Seçmiştir.

0
471

Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki

Allah Rasulünün Torunu Hz.Zeydın Kur’an Meali ve Tefsirinde; Şöyle buyurmuştur: Ehli Kıbleden Olan Her Fırka Kendilerine yeni din Kurdular Kendilerinin haklı olduklarına dair Tevil Yapıyorlar. Muhaliflere karşı kendilerini temize çıkarıyorlar,onlar kendileri dışındaki fırkaları ümmetleri dalalet içinde görüyorlardı. Hepsi bir değildir: Ehl-i kitap’tan geceleri secdeye kapanarak Allah’ın âyetlerini okuyup duran bir topluluk vardır.( Al-i İmrân /113)’’ Allah kitabında Peygamberlerin Ehlini ve Zürriyetini isimlendirdi,Önceki peygamberler gibi, Peygamberlerin Ehli ve Zürriyetleri,onlar ve onlara tâbi olanlar ehli necat kurtuluş ehli oldu.Onlara tabi olmayanlar ise helak oldular.! Biliniz ki,Bu ümmet bu şekilde kurtulamaz. Ancak geçmiş ümmetler nasıl kurtuldu iseler,bunlar da ancak o şekilde kurtulabilirler, Kurtuluş ehlini bulduğu zaman. O Peygamberlerle beraber hak yolda olan insanlardırlar . Bilin !( İşte) bu ümmet’in kurtuluşu ancak geçmiş ümmetlerin kurtuluşu şeklinde olabilir. Aziz ve Celil olan Allah’ın Peygamber Efendimize verdiği üstün faziletten dolayı bize de üstün fazileti vereceğini umuyoruz Allah azze ve celle şöyle buyurdu: ‘’Siz,insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız. Ehl-i kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için hayırlı olurdu; içlerinden inananlar da var, fakat çoğu yoldan çıkmıştır. (A l-i İmrân /110 ) ‘’Yazının sonunda inşallah siz benim ne demek istediğimi anlayacaksınız.’’ “Allah bütün kulları seçkin kılmadı. Fakat Allah kullarından kimi seçkin kılmak isterse seçebilir.”Hiçkimse ititaz edemez… Allah azze ve celle şöyle buyurdu : ‘’ De ki: “Hamdolsun Allah’a, selâm olsun seçkin kıldığı kullarına.Allah mı daha hayırlı yoksa O’na koştukları ortaklar mı?’’ (Neml /59) (‘’Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. (Hac 75)’’ ” Şüphesiz Muhakkak ki! Allah nimetlerini kullarının gayretlerine göre değil kendi isteğine göre bazılarına çok, bazılarına az olarak verir.” Muhakkak Allah Fazlından bizim Neslimizi olan Ehl-i Beyti seçti neslimizden peygamber seçti ve ona kitap indirdi. Fakat gördün ki,cahil insanlar kitaptaki sözlerin görünür anlamını başka bir anlama çeviriyorlar ve Ehli Kıble arasında bazılarının bazılarına bir üstünlüğü olmadığını söylüyorlar. Aziz ve Celil olan Allah bununla ilgili buyruğu: (‘’Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.(Hucurât-13’’) Allah doğru söyledi ve Resulüne tebliğ etti. Bu ayette Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin Ehl-i Beytine Delil Vardır . Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlere karşı üstün fazileti olduğu gibi Ehl-i Beytin de diğer insanlara karşı üstün fazileti olduğu vardır.. Fakat Allah azze ve celle Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellemin nesli ve kavmini diğer insanlardan daha faziletli kıldı. Diğer peygamberlerin neslini ve kavmini diğer insanlardan faziletli kıldığı gibi Peygamber Efendimizin neslini ve kavmini de diğer insanlardan faziletli kıldı.Kabile ve halkların içerisinde en kerametli ve faziletli olan insanlar Allah korkusuyla kendini günahlardan uzak tutarak Allah’ın azabındân korunan ve böylelikle Allah’tan gereğince sakınan, O’na saygıda kusur etmeyen insanlar oldu . Allah Celle Senau nun buyurduğu gibi : Allah bazı kabileleri bazı kabilelere bazı peygamberleri bazı peygamberlere bazı insanları da bazı insanlara üstün kıldı . Buyurdu ki: (‘’Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık; Dâvûd’a da Zebûr’u verdik.(İsrâ – 55’’ ) Buyurdu ki: (“O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. içlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir.(Bakara/ 253’’) Buyurdu ki: (“Elbette âhiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır. (İsrâ- 21’’) Buyurdu ki: (“Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık.Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık.Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. (Zuhruf-32”) O’nun kanıtlarından biri de, gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır.(Rûm- 22) Allah’ın yarattıklarında ihtilaf olduğunda birisini tercih edip seçmek vardır . Farzedelim ki bir adam fazilet bakımından zenci bir adamdan üstündür, Toplu olarak müslüman oldukları zaman insanlar onların neseplerini tenlerinin rengini biliyorlar. Arapça lisanının fazilet bakımından Acem dilinden daha üstün olduğunu insanlar biliyorlar Sonra Allah Azze ve Celle bazı kabileleri bazılarından üstün kıldı ve onlara daha fazla nimet verdi . Beni İsrail zamanında Aziz ve Celil olan Allah Adem’in evlatları içinde İsrailoğullarını diğer milletlerden üstün kılmıştı. Buyurdu ‘’Biz,şüphesiz İsrâiloğulları’na da kitap,hüküm ve peygamberlik verdik; onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık.(Câsiye -16 ) Musa Sallallahu Aleyhi Bir zamanlar Mûsâ kavmine şöyle demişti: “Ey kavmim! Allah’ın size lutfettiği nimeti hatırlayın.Zira O, içinizden peygamberler çıkardı,sizi hükümdarlar kıldı ve âlemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi.(Mâide – İsrailoğulları bir kabile idi.Kendi döneminde Allah Ademoğulları içerisinde İsrailoğullarını seçkin kıldı. Allah insanlar arasından bazılarını peygamber olarak seçti ve onların nesillerini bize bildirmiş idi . Onları seçti onlara yaklaştı ve onlara ikram etti . Allah şöyle buyurdu . ‘’Allah, birbirinden gelme nesiller olarak dem’i, Nûh’u, İbrâhim ailesini ve İmrân ailesini seçip âlemlere (bütün yaratılmışlara) üstün kıldı.Allah işiten ve bilendir.(A l-i İmrân- 33-34) İbrahim’den sonra ümmetlerden kimse hakka dönmedi. Peygamberlerden sonra dalalete düştüler. Sadece İbrahim nesli dalalete düşmedi.İbrahim Sallallahu Aleyhi Zürriyeti dalalete düşmedi çünkü onlar Allah’ın hak kelimesi idiler.Allah bu hak kelimesini İbrahim zürriyetinden kesmedi devam etti. Allah Peygamberimize dedi ki: ‘’İnkâra sapmış olanlar o zaman kalplerini o gurura, Câhiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı,Allah da resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi, onları takvâ sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi,onlar buna lâyıktı.Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.(Fetih-26 )’’ Allah Tevrat’ta incil’de ve Sizin kitabınızda misaller verdi ishak, İsmail İbrahim’in nesli oldu. Allah ishak’ın çocuklarının kıssalarını bize nasihat alalım diye söyledi.iki grubu da Allah kitabında zikretti: “Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi; biz ise onların okuduklarından tamamen habersiziz” demeyesiniz;(En’âm-155)’’ Fakat İsmail oğullarına kitap gönderilmedi onlar ümmi idiler.Onların evlatlarını içerisinden başka peygamber gönderilmedi sadece Muhammed Sallallahu Sallallahu Aleyhi ve alihi ve Sellem’e peygamberlik verildi.Allah onu İbrahim sallallahu aleyhi ve sellem dini üzere gönderdi. İbrahim Aleyhisselam ile Peygamber Efendimiz arasında çok asırlar olmasına rağmen Peygamber Efendimize iman eden ve tabi olan insanları,Allah İbrahim Aleyhisselam’a iman edip tabi olanlara nisbet etti ve O’na en yakın olanlar gibi kıldı. ‘’Doğrusu insanların İbrâhim’e en yakın olanı,ona tâbi olanlar, şu Peygamber ( Muhammed) ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. (Al-i İmrân-68)’’ Yüce Allahu Teala son peygamber olarak seçti ve bütün insanlara gönderdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve Sellem’e iman edenlerin tamamı İsmail oğullarından değildir. Musa ve İsa Aleyhisselam’a iman edenlerin tamamı İshak oğullarından olmadığı gibi . Allah bilmemiz için böyle vasfetti … Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beytine Muhalefet eden Ehl-i Kıble ve doğru yolda değildir .!!! Allah’ın kitabında belirttiği ve seçtiği Ehl-i Kıbleden insanlar, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve alihi ve sellemin Ehl-i Beytini tanımadıkları zaman,Allah’ın kitabında seçilmişler faziletli insanlar olarak gösterdiği Ehl-i Kıble Olanlar? Ehl-i Beyti tanımadığı zaman kitapta belirtilen bu ayetin belirttiği kişilerden sayılmazlar. KAYNAK : Hz. Muhammed (s.a.v.s.)in torunu İmamı Azam Zeyd bin Ali bin Hüseyinin orijinal nüshasının Londra müzesinin kütüphanesinde bulunan “SEÇİLMİŞLER İÇİNDEN EHL-İ BEYTİ SEÇMEK” ESERİ Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Düseyder Grnel BaşkanıAziz Ve Celil Olan Yüce Allah? Seçilmişlerin İçersinde Ehli Beyti Seçmiştır.!!! Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Allah Rasulünün Torunu Hz.Zeydın Kur’an Meali ve Tefsirinde; Şöyle buyurmuştur: Ehli Kıbleden Olan Her Fırka Kendilerine yeni din Kurdular Kendilerinin haklı olduklarına dair Tevil Yapıyorlar. Muhaliflere karşı kendilerini temize çıkarıyorlar,onlar kendileri dışındaki fırkaları ümmetleri dalalet içinde görüyorlardı. Hepsi bir değildir: Ehl-i kitap’tan geceleri secdeye kapanarak Allah’ın âyetlerini okuyup duran bir topluluk vardır.( Al-i İmrân /113)’’ Allah kitabında Peygamberlerin Ehlini ve Zürriyetini isimlendirdi,Önceki peygamberler gibi, Peygamberlerin Ehli ve Zürriyetleri,onlar ve onlara tâbi olanlar ehli necat kurtuluş ehli oldu.Onlara tabi olmayanlar ise helak oldular.! Biliniz ki,Bu ümmet bu şekilde kurtulamaz. Ancak geçmiş ümmetler nasıl kurtuldu iseler,bunlar da ancak o şekilde kurtulabilirler, Kurtuluş ehlini bulduğu zaman. O Peygamberlerle beraber hak yolda olan insanlardırlar . Bilin !( İşte) bu ümmet’in kurtuluşu ancak geçmiş ümmetlerin kurtuluşu şeklinde olabilir. Aziz ve Celil olan Allah’ın Peygamber Efendimize verdiği üstün faziletten dolayı bize de üstün fazileti vereceğini umuyoruz Allah azze ve celle şöyle buyurdu: ‘’Siz,insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı ümmetsiniz. İyiliği emredersiniz, kötülükten alıkoyarsınız ve Allah’a inanırsınız. Ehl-i kitap da inanmış olsalardı elbette onlar için hayırlı olurdu; içlerinden inananlar da var, fakat çoğu yoldan çıkmıştır. (A l-i İmrân /110 ) ‘’Yazının sonunda inşallah siz benim ne demek istediğimi anlayacaksınız.’’ “Allah bütün kulları seçkin kılmadı. Fakat Allah kullarından kimi seçkin kılmak isterse seçebilir.”Hiçkimse ititaz edemez… Allah azze ve celle şöyle buyurdu : ‘’ De ki: “Hamdolsun Allah’a, selâm olsun seçkin kıldığı kullarına.Allah mı daha hayırlı yoksa O’na koştukları ortaklar mı?’’ (Neml /59) (‘’Allah meleklerden de elçiler seçer, insanlardan da. Şüphesiz Allah her şeyi işitmektedir, görmektedir. (Hac 75)’’ ” Şüphesiz Muhakkak ki! Allah nimetlerini kullarının gayretlerine göre değil kendi isteğine göre bazılarına çok, bazılarına az olarak verir.” Muhakkak Allah Fazlından bizim Neslimizi olan Ehl-i Beyti seçti neslimizden peygamber seçti ve ona kitap indirdi. Fakat gördün ki,cahil insanlar kitaptaki sözlerin görünür anlamını başka bir anlama çeviriyorlar ve Ehli Kıble arasında bazılarının bazılarına bir üstünlüğü olmadığını söylüyorlar. Aziz ve Celil olan Allah bununla ilgili buyruğu: (‘’Ey insanlar! Şüphesiz sizi bir erkek ile bir dişiden yarattık, tanışasınız diye sizi kavim ve kabilelere ayırdık, Allah katında en değerli olanınız O’na itaatsizlikten en fazla sakınanınızdır. Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir, her şeyden haberdardır.(Hucurât-13’’) Allah doğru söyledi ve Resulüne tebliğ etti. Bu ayette Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve sellemin Ehl-i Beytine Delil Vardır . Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin diğer peygamberlere karşı üstün fazileti olduğu gibi Ehl-i Beytin de diğer insanlara karşı üstün fazileti olduğu vardır.. Fakat Allah azze ve celle Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellemin nesli ve kavmini diğer insanlardan daha faziletli kıldı. Diğer peygamberlerin neslini ve kavmini diğer insanlardan faziletli kıldığı gibi Peygamber Efendimizin neslini ve kavmini de diğer insanlardan faziletli kıldı.Kabile ve halkların içerisinde en kerametli ve faziletli olan insanlar Allah korkusuyla kendini günahlardan uzak tutarak Allah’ın azabındân korunan ve böylelikle Allah’tan gereğince sakınan, O’na saygıda kusur etmeyen insanlar oldu . Allah Celle Senau nun buyurduğu gibi : Allah bazı kabileleri bazı kabilelere bazı peygamberleri bazı peygamberlere bazı insanları da bazı insanlara üstün kıldı . Buyurdu ki: (‘’Doğrusu biz peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık; Dâvûd’a da Zebûr’u verdik.(İsrâ – 55’’ ) Buyurdu ki: (“O peygamberlerin kimini kiminden üstün kıldık. içlerinden bir kısmıyla konuşmuş, bir kısmını da derecelerle yükseltmiştir.(Bakara/ 253’’) Buyurdu ki: (“Elbette âhiretteki dereceler ve farklılıklar daha büyük olacaktır. (İsrâ- 21’’) Buyurdu ki: (“Rabbinin rahmetini paylaştırmak onlara mı düşmüş? Dünya hayatında onların geçimliklerini biz paylaştırdık.Bir kısmı diğerini istihdam etsin diye kimini kiminden derecelerle üstün kıldık.Rabbinin rahmeti onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. (Zuhruf-32”) O’nun kanıtlarından biri de, gökleri ve yeri yaratması, dillerinizin ve renklerinizin farklı olmasıdır.(Rûm- 22) Allah’ın yarattıklarında ihtilaf olduğunda birisini tercih edip seçmek vardır . Farzedelim ki bir adam fazilet bakımından zenci bir adamdan üstündür, Toplu olarak müslüman oldukları zaman insanlar onların neseplerini tenlerinin rengini biliyorlar. Arapça lisanının fazilet bakımından Acem dilinden daha üstün olduğunu insanlar biliyorlar Sonra Allah Azze ve Celle bazı kabileleri bazılarından üstün kıldı ve onlara daha fazla nimet verdi . Beni İsrail zamanında Aziz ve Celil olan Allah Adem’in evlatları içinde İsrailoğullarını diğer milletlerden üstün kılmıştı. Buyurdu ‘’Biz,şüphesiz İsrâiloğulları’na da kitap,hüküm ve peygamberlik verdik; onları güzel şeylerle rızıklandırdık ve kendilerini diğer topluluklardan üstün kıldık.(Câsiye -16 ) Musa Sallallahu Aleyhi Bir zamanlar Mûsâ kavmine şöyle demişti: “Ey kavmim! Allah’ın size lutfettiği nimeti hatırlayın.Zira O, içinizden peygamberler çıkardı,sizi hükümdarlar kıldı ve âlemlerde hiçbir kimseye vermediğini size verdi.(Mâide – İsrailoğulları bir kabile idi.Kendi döneminde Allah Ademoğulları içerisinde İsrailoğullarını seçkin kıldı. Allah insanlar arasından bazılarını peygamber olarak seçti ve onların nesillerini bize bildirmiş idi . Onları seçti onlara yaklaştı ve onlara ikram etti . Allah şöyle buyurdu . ‘’Allah, birbirinden gelme nesiller olarak dem’i, Nûh’u, İbrâhim ailesini ve İmrân ailesini seçip âlemlere (bütün yaratılmışlara) üstün kıldı.Allah işiten ve bilendir.(A l-i İmrân- 33-34) İbrahim’den sonra ümmetlerden kimse hakka dönmedi. Peygamberlerden sonra dalalete düştüler. Sadece İbrahim nesli dalalete düşmedi.İbrahim Sallallahu Aleyhi Zürriyeti dalalete düşmedi çünkü onlar Allah’ın hak kelimesi idiler.Allah bu hak kelimesini İbrahim zürriyetinden kesmedi devam etti. Allah Peygamberimize dedi ki: ‘’İnkâra sapmış olanlar o zaman kalplerini o gurura, Câhiliye dönemine ait büyüklenme duygusuna kaptırmışlardı,Allah da resulünün ve müminlerin gönüllerine huzur ve güven duygusu verdi, onları takvâ sözüne bağlı kıldı. Zaten onlar bu sözü hak etmişlerdi,onlar buna lâyıktı.Allah her şeyi hakkıyla bilmektedir.(Fetih-26 )’’ Allah Tevrat’ta incil’de ve Sizin kitabınızda misaller verdi ishak, İsmail İbrahim’in nesli oldu. Allah ishak’ın çocuklarının kıssalarını bize nasihat alalım diye söyledi.iki grubu da Allah kitabında zikretti: “Kitap yalnız bizden önceki iki topluluğa indirildi; biz ise onların okuduklarından tamamen habersiziz” demeyesiniz;(En’âm-155)’’ Fakat İsmail oğullarına kitap gönderilmedi onlar ümmi idiler.Onların evlatlarını içerisinden başka peygamber gönderilmedi sadece Muhammed Sallallahu Sallallahu Aleyhi ve alihi ve Sellem’e peygamberlik verildi.Allah onu İbrahim sallallahu aleyhi ve sellem dini üzere gönderdi. İbrahim Aleyhisselam ile Peygamber Efendimiz arasında çok asırlar olmasına rağmen Peygamber Efendimize iman eden ve tabi olan insanları,Allah İbrahim Aleyhisselam’a iman edip tabi olanlara nisbet etti ve O’na en yakın olanlar gibi kıldı. ‘’Doğrusu insanların İbrâhim’e en yakın olanı,ona tâbi olanlar, şu Peygamber ( Muhammed) ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. (Al-i İmrân-68)’’ Yüce Allahu Teala son peygamber olarak seçti ve bütün insanlara gönderdi. Muhammed sallallahu aleyhi ve alihi ve Sellem’e iman edenlerin tamamı İsmail oğullarından değildir. Musa ve İsa Aleyhisselam’a iman edenlerin tamamı İshak oğullarından olmadığı gibi . Allah bilmemiz için böyle vasfetti … Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Ehl-i Beytine Muhalefet eden Ehl-i Kıble ve doğru yolda değildir .!!! Allah’ın kitabında belirttiği ve seçtiği Ehl-i Kıbleden insanlar, Resulullah Sallallahu Aleyhi ve alihi ve sellemin Ehl-i Beytini tanımadıkları zaman,Allah’ın kitabında seçilmişler faziletli insanlar olarak gösterdiği Ehl-i Kıble Olanlar? Ehl-i Beyti tanımadığı zaman kitapta belirtilen bu ayetin belirttiği kişilerden sayılmazlar. KAYNAK : Hz. Muhammed (s.a.v.s.)in torunu İmamı Azam Zeyd bin Ali bin Hüseyinin orijinal nüshasının Londra müzesinin kütüphanesinde bulunan “SEÇİLMİŞLER İÇİNDEN EHL-İ BEYTİ SEÇMEK” ESERİ

Dr. Seyyid Hüseyin Zerraki Düseyder Genel Başkanı