BEDİR HARBİNDE MÜSLÜMANLARIN YARDIMINA GELEN MELEKLERİN YEŞİL’SARI,VE KIRMIZI SARIKLI OLDUKLARI BİLİNMEKTEDİR…

0
179

Kur’an-ı Kerimde Yeşil’Cennetliklerin Elbiselerinin Rengidir Cennet yastıklarının rengi,Yusuf suresinde bolluk ve refaha işaret eden renk ve kış karşısında baharın bahar mevsimi’nin rengi olarak geçmektedir,Ne şekilde olursa olsun yeşil,iyinin güzelin,saâdet ve refahın sembolüdür.
Hz.Peygamber de (s.a.v) yeşili giymiş,Dört halife de renkler arasında bir ayrım yapmamışlardır. Hz.Ali(R.A.)Yeşil elbise giymiştir Bedir Harbin’de Yardıma Gelen Meleklerin Yeşil,Sarı ve Kırmızı Sarıklar Sardığı Bilinmektedir’Emevi halifesi 1.Süleyman (H.96/M.715) hariç diğerleri yeşile pek itibar etmediler.O ise,yeşil sarık ve elbiseyi tercih ederdi.Ehl’i Beytin beş vazifesinden biri de neseblerindeki şerefin ziyadeliğini göstermek için yeşil giymektir.
Yeşilin Haseni ve Hüseynilere ait bir renk haline gelmesinin en önemli sebebi,yedinci abbasi halifesi Memun (H.198-218/M.813-833) un Ali er Rıza bin.Musâ el Kâzım’ı H.201 yılında veliahd tayin edip kendisinin Abbasi şiârı olan siyah cübbe ve sarık yerine yeşili koyması,Talibilere ve valilerine de yeşil cübbe ve sarık giymelerini emiretmesi olmuştur. Abbasi şiarının siyah. Yahudilerin’ki sarı,diğer müslümanların şiârı da beyaz,olduğu için Memün’un sâdâtın, şiârının yeşil olmasını isdediği de kaydedilir. Memun’un bir icraatı hakkında çeşitli yorumlar yapılmıştır. Me’mun’un yeşil giymesini bir bid’at olarak zikreden kaynağa bakılırsa,o zamana kadar böyle bir uygulama yoktu, Böylece Talibiler’den olan eşraf yeşil renkli libas ve sarık giymeye devam ettiler.Seyyidlerin ve Şeriflerin yeşil sarık sarınmaları buradan kalmış bir adettir.İlk olarak bu adeti H.403/M.1012 senesinde alevi nakibü’n-nukabası tayin edilip siyah bir hil’at giydirilerek bozan şerif ( ölm.H.406/M.1015) dır Abbasiler için yeşil alâmet söz konusu olmamıştır.