EMEVİ HİLAFETİ’NIN SEYYİD VE ŞERİFLERE KARŞI GENEL TUTUMU!!!

0
247

Emeviler Abdi Menaf ‘ın dört oğlunda biri olan Abdul Şemsden gelirler.Abdul şems ve Haşim oğulları kureyş tarafından sayılır ve sevilirlerdi.Lakin Abdul şemsin kardeşi Haşimin oğlu Abdulmuttalib’in zemzem kuyusunu bulması ve torunu Muhammed s.a.v.’mın Peygamber olması ile Haşim oğullarının şanı ve şöhreti artıp diğerlerini geride bıraktılar.Haşim ve kardeşi Mutalip’den türeyenler cahiliye ve islamda’da hep birlikte hareket etmişlerdir. Resulullah s.a.v.biz haşim ve muttalip oğullaarı cahiliyede de islamda da birbirimizden ayrılmayız buyurmuşlardı. İslamla unutulan cahiliye gayreti kavim ve kabile asabiyeti saadet devrinden uzaklaşıldıkça yeniden uyandı ve dirildi ırk bağına dayalı birlik Hz.Osman devri Hicri 23-35 Miladi 644-656 da başlamıştı,artık memuriyetlerin verilmesi gibi hususlarda fazilet ve liyâkatten çok soy yakınlığına önem veriliyordu,bu da başta emevilerle Haşimilerin arasını açiyor ve gittikçe azalan muhacir ve ensarı kızdıriyordu. Emeviler biz kureyşliyiz,diye tafra satınca’muhalifleri kureyşde Emevilerden daha şerefli Beni Haşim var diye onlara karşı çıkarlardı,Emevi Valilerinin kötü halleri ve valilikleri bir geçim vesilesi görmeleri Hz.Osman (R.A.) ‘ın Fedek’i devlet arazisi sayarak katibi ve amcası oğlu Mervan bin.Hakem’e ıkta etmesi gibi hususlar da emevilere karşı infial uyandırdı. Muaviye Ehli beytin tekaddüm ve istihkaklarını geçiştiriverirdi emevi halifelerinden ikinci yezid devri Hicri 60-64 Miladi 680-683) de Hz.Hüseyin şehid edilmişti.Emevilerde’Hz.Osman Ömer bin Abdülaziz Hicri.99-101 Miladi 717-720 hariç tutulursa,Haşimilere yakınlık gösteren emevi halifesi bulmak zordur.Hz.Ali Ebu Turab’Haşimiler’de kötü bir mana kasdıyla emevilerce turabiler diye anılırlardı.
Ömer bin.Abdülaziz hilafete gelince Hicri 99 Miladi 717 yılında! “CUMA HUTBELERİN’DE HZ.ALİ’YE KÜFÜR ETMESİNİ SEBBETMEYİ KALDIRIP” Yerine Nahl Suresi 99. Ayetinin okunmasını emir verdi.O’ kötü adet böylece tarihe karışmış oldu ve müslümanları sevindirdı.Ayni emevi Halifesi Fedek hususunu görüşmek için hilafete geldiği günlerde Mervan oğullarını topladı ve şöyle dedi ! Şöphesiz Fedek Resulullah s.a.v. içindi o ondan infak ediyor,beni Haşimin küçüklerine veriyor”ondan beni haşimin dullarını evlendıriyordu.
Bende bu hususta bir hak sahibi olamam şimdi sizi şahit tutuyorum ve kesin olarak fedek’i Resulullah zamanındaki hale döndürüyorum.
Bu durum ehli beyt mensuplarını sevindirmişti.
Ömer bin Abdülazize mektuplarla teşekkür bile edilmiştir.Emevi hilafeti genelde zorba zalim bir yönetim olup kendilerine taraftar olmayan haşimileri tutan alimlere şairlere ve mevaliye cephe almışlardı zamanla cepheleşme şidetlenmiş haşimi tarafarı olmayanlar bile emevilerden intikam almak için onlar tarafına geçmişler derken maliyenin bozulmasiyle liyakatsız idareciler sebebi ile yardımcıları azalmış sonunda kıyamın başını çeken ehli beytin taraftarları zafere erişmiştiler. İslam dünyasına çeşitli sebeblerle dağılan seyyid şerifler muhacceretlerle ispanya topraklarına da geçmişlerdir Endülüste seyyid ve şeriflerin gittikçe çoğalması oralarda da Nakibül eşraflık kurulmasına sebeb oldu Endülüsteki nikabet müessesi hususunda geniş malumatımız olmamakla birlikte mesela Hicri 615 yılında işbilyede bir nakibül eşrafın varlğını bilmekteyiz.
Bu bilgilerden hareketle ihtiyaç duyulan diğer yerleşim merkezlerinde de Nakibül eşrafların mevcudiyeti uzak ihtimal değildir.