HZ.ABBAS’TAN RİVAYET EDİLMİŞ! HZ.EBU TALİB’İN EBU KUBEYS DAĞINDA’Kİ KABUL EDİLEN DUASI!!!

0
338

Hz.Ali’nın annesi Fâtıma binti Esed Hz.Ali yi doğurduğu zaman,ona babasının adı olan “Esed”ismini verdi..Ebu Talib bunu kabul etmedi ve şu teklifte bulundu:haydi bu gece “Ebu Kubeys tepesine çıkalım kainatın halıkına dua edelim,oğlumuza bir isim ilham etmesi için yalvaralım.
Akşam olunca karı koca oraya çıktılar ve allah’u Teâlâya dua ettiler: O’ anda Ebu Talib irticalen şu manada bir şiir söyledi…
Ey kopkoyu karanlığı yaradan,ey sabahı apaydınlık kılan taktir ettiğin hükmü bize bildir..
Bu çocuğa biz hangi ismi koyalım.
O’ anda semada bir hışırtı duyuldu Ebu Talib başını yukarı kaldırdı.Yeşil zümrüte benzeyen bir levha gördü üzerinde dört satır yazı vardı.iki eliyle onu aldı ve sıkça göğsüne bastırdı levhanın üzerinde şöyle yazılı idi.
“O’ menba-ı saâdet,tahir,necip ve mürteza olarak zuhur etmiş ve onun ismi yücelerin yücesi tarafından Ali konulmuştur.
“Bu hadise üzerine Ebu Talib sürurundan secdeye kapanıp Rabbine Hamd-u sena etti ve Hz.Ali için on deve kurban etti.
Bu levha beytül haram’da asılı idi.Beni Haşim kureyşe karşı bununla iftihar ederdi,bu levha Haccacla ibni zübeyr çatışmasına kadar orada asılı kaldı, sonra kayboldu.

KAYNAKLAR:

Yenabi-ül Mevedde İsimli kitap 9 Ramazan 1291 Hicride Sultan Abdülaziz Hanın yardım ve teşfikleri ile zamanı saadetlerinde müminlerin istifadesine arzedilmiştir.

Yenabi-ül Mevedde bu eserin tertip edeni Süleyman bin.İbrahim bn.Muhammed Maruf baba Hoca şühreti ile Mâruf bn.Eşşeyh Esseyyid Tersun El baki El Nakşi Hüseyni El Belhi El Kunduzi İsimli zat
“Ehli beyt Hakinda ki Hadisleri şu kaynaklardan almıştır”

1-Buhari,Müslim,
Nesai,Tırmızi,Ebu Davud “El Muvatta Darimi ve İbn-i mace Hadis Kitaplarından.
2- Binüzül -il Kur’an Fi Menakip Ehlil Beyt.Ebu Naim El Hafız El Esfehani .
3- “Mennet Fatima”Ali bim Ömet El Derekutni.
“Fedail Ehli Beyt” Ebu Müeyyed Muffak Bn.Ahmed.
4-El Menakip Ahmed bn.Hanbel ve Nesai.
5-“El Menakip;Ali bn.Muhammed El Hatip (ibnil Mugazili)
6-“Cevahir- il Akdeyn” El Şerif El Semhudi El Misri .
7-“Zehair-İl -Ukba ve Meveddet İl Kurba : Seyyid Ali Bn.Şehap El Hemedani .
8- “Es Sevaik-ıl Muhrika”:İbni Hacer El Heysemi El Şafii
9-“El-İsabe”İbni Hacer El Askalani El Şafii .
10-“Mecma iz Zevaid ” Hafız Bureddin El-Heysemi.
11-Kunuz-ud-Dakaik ” Şeyh Abdurrahman El Menav-i El Mısri.