HZ.EBU TALİBİN İMANI VE İSLAMI HAKKINDA MEŞHUR İSLAM ULEMALARINDAN BİR ÇOKLARI KİTAP TELİF EDİLMİŞTİR.!!!!!!

0
246

Örnek olarak Muhammed Kâmil El Mahlemî’nin“Ebu Tâlib Ammu’r-Resûl,Şeyh Abdullah El-Kutayfî’nin,Ebu Tâlib Mu’min Kurayş,Hafız Allâme Ebu’l-Hasen Ali b. Muhammed bin.Ebî Seyf El-Medâini’l-Ahbârî’nin (V. 225) “Ahbâr Ebû Tâlib ve Veledihi”,İmam Muhammed Mu’în bin. Muhammed Emîn bin.Tâlibillah El-Hindî El-Hanefî’nin (V.1161) “İsbât İslâm Ebî Tâlib”, OSMANLI DEVLETININ ŞÂFİİ MEKKE MÜFTÜSÜ ALLÂME SEYYİD AHMED ZEYNİ DAHLÂN’IN (V.1304) “Esne’l-Metâlib fî Necâti Ebî Tâlib”,Allâme Muhammed bin Resûl El-Berezencî El-Medenî’nin (V.1103) “Buğyetu’t-Tâlib li-Îmâni Ebî Tâlib”, İmam Ahmed bin Kâsım’ın “Îman Ebî Tâlib”,Şeyh Ebi’l-Hüseyin Ahmed bin.Muhammed binTarhân El-Cercerâhî’nin “Îmân Ebî Tâlib”,Allâme Ebî Alî Ahmed bin. Muhammed bin. Ammâr El-Kûfî’nin (V. 346)“Îmân Ebî Tâlib”, Fakih Seyyid Ebi’l-Fedâil Cemâluddîn Ahmed bin. Musa El-Hillî’nin (V.673) “Îmân Ebu Tâlib”,Seyh El-Muhaddis Ebu Muhammed Sehl bin Ahmed Ed-Dîbâcî El-Bağdâdî’nin (V. 380) “Îmân Ebû Tâlib”,İmam Ebu Nu’aym Ali bin Hamza El-Basrî’nin
(V. 375) “Îmân Ebî Tâlib”, Allâme Mirza Muhsin El-Karadâği’t-Tebrîzî’nin “Îmân Ebî Tâlib ve Ahvâlihi ve Eşârihi”, Şeyh Ebu Abdullah Muhammed bin. Numân El-Mufîd’in (V.413), “Îmân Ebu Tâlib”,Hafız Celaleddîn Es-Suyûtî’nin (V. 911) “Buğyetut-Tâlib li-Îmân Ebî Tâlib”, El-Mufti Seyyid Muhammed Abbas bin Seyyid Ali Ekber Et-Tusturî El Lekhenevi’nin
(V. 1306) “Buğyetu’t-Tâlib fî İslâmi Ebu Tâlib”,İmam Ebu Nu’aym Ali bin.Hamza El-Basrî’nin (V.375) “Divân-ı Ebî Tâlib ve Zikr İslâmihi”,Şeyh Ahmed Feyz bin. El-Hâc Ali Ârif El-Çûrûmî El-Hanefî’nin “Feyzu’l-Vehhâb fî Necât Ebu Tâlib” eserlerini zikredebiliriz.
İmam Ahmed Zeyni Dahlân “Esne’l-Metâlib” eserinde Hz. Ebu Tâlib’in iman ettiğine dair Ehli Sünnet ve’l Cemaat’nin birçok alimin beyanı vardır.İmam Berezenci, Tilmusânî, Sıbt İbnu’l-Cevzî, Taceddîn Subki, Ebu Tâhir Es-Silefi,El-Echeverî,
İbn Vahşî, Kurtubî ve başkaları bunlardandır. “Hatta İbn Vahşî, El-Echeveri ve Tilmusânî gibileri Ebu Talib’e Buğzeden veya onu kötülükle anan kişileri tekfir etmişlerdir… (Esne’l-Metalib fî Necâti Ebî Tâlib,5.Bölüm S.90)