HZ.MUHAMMED (S.A.V.) HZ.ALİ,HZ.FATİMA,HZ.HASAN VE HZ.HÜSEYİN’E BAKIP ŞÖYLE BUYURDU!!!

0
272

Ben sizin savaştığınız kimselerle savaşır, Barıştığınız kimselerle barışırım.”
(Sünni kaynak: Sünen-i Tirmizi/Menakıp hadis N0:3870)
Bu ve buna benzer hadisler olmasına rağmen Ehl-i Beyt’le savaşanlara Peygamberimizin ümmeti; ‘Hazret’ ünvanı takıp rahmet okuyorlar…

Hz. Ali ‘de şöyle buyurdu: (Enâ abdullâh ve ahü Resulillâh, ve enâ es-Sıddık’ul ekber,lâ yekulehâ ba’di illâ kezzâb,sallaytü kabl en-nâs seb’a sinin)
Meali: “Ben, Allah’ın kulu ve Resulü’nün kardeşiyim.En büyük Sıddık benim,bunu benden sonra kim söylerse yalancıdır, ben insanlardan yedi yıl önce namaz kıldım.”

KAYNAK:

1-Sünen İbn-i Mace C.1, S.57
2- El-Hasais en-Nisai S.3
3- El-Hakim Nişaburi’nin “Müstedrek es-Sahihayn”
C.3, S.112
4-Menakıb-ı Ahmet bin Hanbel No:17
5- İbn-i Asakir’in “Tarih-i Dimaşk”
C.1, S.61
6- İbn-i Ebil Hadit’in “Şerh-u Nehc’ül Belağa” C.3, S.257
7- Tarih-i Tabari C.2, S.56
8- İbn-i Kesir’in “El-Kamil fit-Tarih” C.2, S.22
9-Tabari’nin “Zehair’ul Ukba” S.60 ve “Riyad’ul Nadara” C.2, S.155
10- El-Hamvini Eş-Şafii’nin “Feraid Es-Simtayn C.1, S.248