HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZ EHLİ BEYTİNİ TÜRK MİLLETİNE EMANET ETMİŞTİR!!!

0
324

Hz.Peygamber Efendimiz (s.a.v.) Evlatlarını Türk Milletine Emanet Ederek Şöyle Buyurmuştur;
Benim Ehl’i beytime Türkler sahip çıkacak !
“Sahabe Abdullah bin.Mes’ud’dan gelen sahih bir hadisinde;
Şüphesiz benim Ehl-i Beytimden olanların başına,benden sonra bir çok bela ve musibetler gelecek,hatta onlar yurt ve yuvalarından dahi sürüleceklerdir.

Nihayet Doğu cihetinden (tarafından) ellerinden siyah bayraklar taşıyan bir kavim gelir.işte bunlar türklerdir onlara sahip çıkacaklar.Onlar sizden hakkı ve doğru olanın yapılmasını isterler,fakat bu onlara verilmez.Daha sonra aralarında çok şiddetli çarpışmalar olur,onlar galip gelir ve istedikleri de onlara verilir..

onlar türklerdır, bunu kabul etmezler, emaneti ehl-i beytimden birisine verilir.Daha öncekilerin (Emevilerin) zulmü dünyaları yer yüzünü doldurduğu gibi bu defa bu kişinin adaleti dünyaları doldurur.
Bu bakımdan bir kimse şayet o zamana ulaşır,
O kadar ki ata binemeyecek kadar kar,tipi ve boraya tutulsa bile onların yardımına Türklerin safına koşsun. Gerçekte bir örnek olarak sunduğum bu hadislere yeni yeni daha bir çok hadisler ilave etmemiz de mümkündür.Ne ilginçtirki daha sonraki asırlarda cereyan eden bu baş döndürücü olaylar,Hz. Peygamber’in bu büyük buyruğunun işaret gösterdiği kutup noktaları doğrultusunda gelişmiştir.

Zira emeviler’in ehl’i beyt ve evlad-ı resul ve yerli müslüman halkı ve doğu türklerine yaptıkları çok ağır zulüm ve baskılara daha fazla dayanamayan bu yuran yurdunun kahramanları en sonunda isyan etmişlerdir.Ebu Müslim El horasani adında bir Turan kahramanının Merv şehir meydanında diktiği büyük siyah sancak altında toplanan bu eli bayraklı Türkler emevilerin doğu hakimiyetine son vermekle kalmamışlar ayrıca İslam Hilafetinin Abbasilere giden yolunu’da açmışlardır. Evet ellerinde dalga dalga siyah bayraklar taşiyan bu Doğu Türkleri ve Turan Yurdu kahramanlarının yaptığı çok büyük bir ihtilal ile iktidara gelen Abbasiler, Ehl’i Beyt ve Evlâd-ı Rasül’e zulmeden Emevilerden çok kanlı bir şekilde intikamlarını almışlardır.Eli kanlı Abbasi halifeleri ve ihtilalın azılı önderleri Emeviler namına milyonlarca müslüman Arabın boynunu vurdukları gibi,ayrıca Ömer bin.Abdü’l-Aziz müstesna(hariç),Şam’daki bütün Emevi halifelerinin Muaviye ve oğlu Yezid başta olmak üzere kabirlerini yerle bir ederek paramparça etmişler ve cesedlerini kurda kuşa yem etmişlerdir.Neylersiniz ki bu harplerde hem ölen ve hemde öldürenlerin ikisi de Müslüman Araplar’dı bu kanlı olayların ikisinin altında da islam dini ve Peygamber kardeşliği değil,cahiliye devri Arap şövenizmi,kabile milliyetçiliğine dayanan iktidar hırsı vardı.Bir taraf Abbasi oğulları kaybettikleri iktidar hırsının peşinde,diğer taraf Ümmeye Oğulları ise,bir defaya mahsus olmak üzere ve bin bir türlü ayak oyunları ile ele geçirdikleri iktidar nimetini kaçırmamak için çırpınıp duruyorlardı.
Ne var ki Cenab-ı Hak,bu kördüğümü çözecek KILIÇ Darbesini vurma görevini KAHRAMAN YÜCE TÜRK MİLLETINE Vermiştir.Onlar bu darbeyi gerçekten de tam bir ehliyetle vurmuşlar ve Abbasileri iktidara getirmiş bulunuyorlardı.
Bu da Müslüman Türk Milletinin her hal-ü karda sıradan bir millet olmadığını göstermektedir.
Görüldüğü gibi bütün bunlar;nerede ise bire bir Hz.Peygamber’in bir saadet asrında haber vermiş olduğu yüksek hakikatlar idi.
Ne ilginçtir ki dahasonra ki asırlarda cereyan eden baş döndürücü olaylar Hz.Peygamber’in de büyük ölçüde tastik ettiği ve onu bütün varlığı ile doğruladığı gibi ayrıca,onun Doğu Türkleri ile ilgili yeni ve çok büyük bir mucizesini de o koymuştur.
Böylece “Doğu Türklüğünün Hizmete Buyur Edilmesi”ve bu geçiş sürecinin birinci devresi yani Emeviler dönemi bitmiş ikinci devrede yani Abbasiler dönemi de başlamış oluyordu.Şunuda belirtmeden geçmiyeceğim büyük selçuklu sultanı Tuğrul beyin Eşi ehli beytten’dır.