HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZ (S.A.V.) TARAFINDAN İLK NAKİBÜ-L EŞRÂFLIK KURUMU’NUN KURULMASI!!!

0
232

Nikabet Teşkilatının kurulmasında ana faktörler islam’da ilk Nakibü’l Eşrâflık kurumunun başkanı Hz.Peygamber efendimizin emir ve talimatı ile Hz.imam Ali Mürteza atanmıştır…
Bahsi geçen âyet,hadis,ve mevzulara dayanarak bu müessir ve âmilleri şöyle özetleyip sıralayabiliriz.
1-Seyyidlerle ilgili âyetler,bunlar doğrudan ya da dolaylı olarak peygamber Hanedânına hürmet,tazim ve riayeti teşfik ederler.
2-Âyetleri ayni yönde te’kid eden hadis-i şeriflerin bulunması.
3-Ehl-i beyt hakkında peygamber (S.A.V.) ve ilk halifelerin hürmetkâr tutumlarının sonrakilere nümune olması ve ilk halifelerin ve ashâbın sâdâta karşı riâyetkâr tutumu.
4-Peygamber hanedanına mensup olanlara zekât ve sadakanin haram olması,bu hususta Hz.Peygamberin ve ilk halifelerin icraatları ganimet ve fey’mallarından Ehl’i Beytin iaşelerinin temini.
5-Hz.Ali k.v. Seyyidlerin hisselerinin dağıtmak üzere Hz.Peygamber ve O’ndan sonra gelen halife tarafından tayini,sâdâtdan ve sâdâttın başı olan Hz.Ali (R.A) ın Seyyidlerin işleriyle vazifelendirilmesi ve Hz.Ali(R.A) ın pay dağıtacağı kimselerin neseplerini bilmesi.
6-Hz.Ebu Bekir bir yana,Hz.Ömer (R.A.) ın Haşim ve Muttalib oğullarına maaş tahsisi,özellikle peygambere yakınlıklarından dolayı Hz.Hasan,Hz.Hüseyin ve Hz.Abbas hakkındaki uygulaması.
7-Hz.Ömerin divanlar tesis etmesi ve bu divanların ayni zamanda İslam devletleri tarafından tutturulan şecere hüviyetinin taşıması böylece Hz.Peygamber (S.A.V.) tarafından yasaklanan sahte seyyidliğin mütesseyyidliğin önlenmesinden ilk neseb şecerelerinin hz.Ali tarafından böylece tutulmuş olmasıdır.
Bu uygulamaya dayanarak Mütesseyyidler için gerekirse tedbir,zecr, önleme,yakalama,icbar ve şiddetli ve sert davranmayla muamelenin meşruiyyeti.
8-Hz.Peygamber (S.A.V)in “biz Haşim ve Muttalip Oğulları biriz bir bütünüz.Buyurması ve Hayber ganimetlerinde soyu bu iki şahsa dayanan kimselere bir davranması .
9- Resulullah (S.A.V.)ın Neseblerinizi öğreninin ki,sıla-i rahim yapabilesiniz,emri ve nikabetle kendilerine neseb ve şerefte denk olmayan kimselerce seyyidlerin idare edilmesini önleme sebebi ile nikâbetin ihdası.Bu yolla onlara emirlerin daha nafiz olmasını sağlama ve onların hakkında daha merhametli davranmanın tahakkuku.10-Bu ana sebeplerin yanında İslam hilafetinin Ehl-i beytte düşmanlık eden ve kötü davranan Emevilerden Ehl-i beyttin amcaoğulları olan Abbasilere geçmiştir…