HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZ S.A.V. TÜRK MİLLETİ İÇİN ŞÖYLE BUYURMUŞTUR

0
687

Hz.Peygamber efendimiz (s.a.v.): “Benim Ehl’i beytime Türkler sahip çıkacak!”. Sahâbe Abdullah bin Mesud’tan gelen sahih bir hadisinde, Hz.Peygamber şöyle buyurmuştur:
“Şüphesiz benim Ehl-i Beytimden olanların başına,benden sonra bir çok bela ve musibetler gelecek, hatta onlar yurt ve yuvalarında dahi sürüleceklerdir.”

Nihayet Doğu cihetinden (tarafından) ellerinden siyah bayraklar taşıyan bir kavim gelir.işte bunlar Türklerdir onlara sahip çıkacaklar.Onlar sizden hakkı ve doğru olanın yapılmasını isterler,fakat bu onlara verilmez.Daha sonra aralarında çok şiddetli çarpışmalar olur.Onlar Galip gelir ve istedikleri de onlara verilir..

Ne var ki onlar Türkler bunu kabul etmezler, Emaneti Ehl-i Beytimden bir adama verilir. Daha öncekilerin (Emevilerin) zulmü dünyaları yer yüzünü doldurduğu gibi bu defa bu kişinin adaleti dünyaları doldurur.Bu bakımdan bir kimse şayet o zamana ulaşır,O kadar ki ata binemeyecek kadar kar,tipi ve boraya tutulsa bile onların yardımına ve bu Türklerin yanına koşsun.Gerçekte bir örnek olarak sunduğum bu hadislere yeni yeni daha bir çok hadisler ilave etmemiz de mümkündür.Ne ilginçtirki daha sonraki asırlarda cereyan eden bu baş döndürücü olaylar,Hz. Peygamber’in bu büyük buyruğunun işaret gösterdiği kutup noktaları doğrul-tusunda gelişmiştir.

Zira Emeviler’in Ehl’i Beyt ve Evlad-ı Resul ve yerli müslüman halkı ve doğu Türklerine yaptıkları çok ağır zulüm ve baskılara daha fazla dayanamayan bu Turan Yurdunun kahramanları en sonunda isyan etmişlerdir.Ebu Müslim El Horasani adında bir Turan kahramanının Merv şehir meydanında diktiği büyük siyah sancak altında toplanan bu eli bayraklı Türkler emevilerin doğu hakimiyetine son vermekle kalmamışlar ayrıca İslam Hilafetinin Abbasilere giden yolunu’da açmışlardır.Evet ellerinde dalga dalga siyah bayraklar taşiyan bu Doğu Türkleri ve Turan Yurdu kahramanlarının yaptığı çok büyük bir ihtilal ile iktidara gelen Abbasiler,Ehl’i Beyt ve Evlâd-ı Rasül’e zulmeden Emevilerden çok kanlı bir şekilde intikamlarını almışlardır.Eli kanlı Abbasi halifeleri ve ihtilalın azılı önderleri Emeviler namına milyonlarca müslüman Arabın boynunu vurdukları gibi,ayrıca Ömer b.Abdü’l-Aziz müstesna(hariç),Şam’daki bütün Emevi halifelerinin Muaviye ve oğlu Yezid başta olmak üzere kabirlerini yerle bir ederek paramparça etmişler ve cesedlerini kurda kuşa yem etmişlerdir. Neylersiniz ki bu harplerde hem ölen ve hemde öldürenlerin ikisi de Müslüman Araplar’dı bu kanlı olayların ikisinin altında da islam dini ve Peygamber kardeşliği değil,cahiliye devri Arap şövenizmi,kabile milliyetçiliğine dayanan iktidar hırsı vardı.Bir taraf Abbasi oğulları kaybettikleri iktidar hırsının peşinde,diğer taraf Ümmeye Oğulları ise,bir defaya mahsus olmak üzere ve bin bir türlü ayak oyunları ile ele geçirdikleri iktidar nimetini kaçırmamak için çırpınıp duruyorlardı.

Ne var ki Cenab-ı Hak,bu kördüğümü çözecek KILIÇ Darbesini vurma görevini KAHRAMAN YÜCE TÜRK MİLLETINE Vermiştir.Onlar bu darbeyi gerçek-ten de tam bir ehliyetle vurmuşlar ve Abbasileri iktidara getirmiş bulunuyorlardı.
Bu da Müslüman Türk Milletinin her hal-ü karda sıradan bir millet olmadığını göstermektedir.
Görüldüğü gibi bütün bunlar;nerede ise bire bir Hz.Peygamber’in bir saadet asrında haber vermiş olduğu yüksek hakikatlar idi.

Ne ilginçtir ki dahasonra ki asırlarda cereyan eden baş döndürücü olaylar Hz.Peygamber’in de büyük ölçüde tastik ettiği ve onu bütün varlığı ile doğruladığı gibi ayrıca,onun Doğu Türkleri ile ilgili yeni ve çok büyük bir mucizesini de o koymuştur.

Böylece “Doğu Türklüğünün Hizmete Buyur Edilmesi”ve bu geçiş sürecinin birinci devresi yani Emeviler dönemi bitmiş ikinci devrede yani Abbasiler dönemi de başlamış oluyordu.Şunuda belirtmeden geçmiyeceğim büyük selçuklu sultanı Tuğrul beyin Eşi ehli beytten’dır.

https://www.haberakdeniz.com.tr/yazar-hzpeygamber-efendimiz-sav-turk-milleti-icin-soyle-buyurmustur-3845.html