HZ RASULULLAH’IN EHL-İ BEYT’İ KİMLER OLDUĞUNU SÖYLÜYEN HADİSLER:
Tathir ayetinde geçen “Ehl-i beyt”in kimler olduğunu izah eden hadisler şunlardir:
1-Resulullah’in eşi Ümmü Seleme şöyle der;
-“Doğrusu Allah bilir; Ancak allah siz ehl-i beyt’ten pisliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister”ayeti benim evimde nazil olduğunda,Rasulullah S.A.V. Ali,Fatima,Hasan ve Hüseyin’i yanina çağırdı;Geldiklerinde üzerlerine bir kesa-parça örttü ve şöyle buyurdu:
“Allah’ım ! Bunlar benim Ehl-i beyt’imdir öylese onlardan pisliği gider ve onları tertemiz kıl.”
Bu hadis-i şerifi hadis külliyatından bir çoğunu nakleder,Hz.Rasulullah’ın Ehl-i beyt’ine (zürriyetine )’kin ve nefret duyan bazı sözde alim ve müslümanım diye geçinen kişiler tarafından bu ayeti inkâr ederek yanlış yorumluyorlar.Bu ayetin Peygamber efendimizin eşleri için nazil olduğunu iddia ediyorlar? Aşağıda ki Tarihçiler ve muhaddislerin tamamı bu ayetin ehl-i àbânın kim olduğunu bu konuda hemfikirdirler.?
ÖRNEĞİN:
1- Sahih-i Müslim,Ehl-i beyt Faziletleri babı,c.4,s.1883,h.2424
2- Sahih-i Tirmizi c.5,s.351,s.107
3- Müstedrek-i Hakim,c.3,s.133-147 ve c.2,s.416
4- Hasais-i Nesei,s.133
5- Müsnet-Hambel,c.4,s.107
6- Telhis-i Zehebi,c.2.s.416
7- Mu’cem-i Teberani,c.3,s.48 ve ve v.12,s.98
8 – Şevshidu’t- Tenzil,Hakim Haskani,c.2,s.11
9 – Buhari,et,Tarihu’l kebir,c.8,s.187
10 – İbn-i Hacer,el-isabe,c.2,s.509
11 – Ibn-i cevzi,Tezkiretu’l -Havas,s.233
12 – Tefsir-i Fahri Razi,c.25,s.209
13 – Kunduzi el-Hanefi,Yenabiu’l-Meveddet,s.107,istanbul basimı
14 – Harzemi,Menakib,s.23
15 – es-Siretü’l -Halebiyye,c.23,s.212
16 – es-Siretu’l-Dahlaniyye,c.3,s.329
17 – İbn-i Esir,Üstü’l-Gabe,c.2,s.12 ve C.5,S.521
18- Tefsiri Taberi,c.22,s.6
19-Suyuti,ed-Dürrül-Mansur,c.6,s.603
20- Tarih-i İbn-i Asakir,c.42,s.100-101
21- Zemahşeri,Tevsir-i Keşşaf,c.3,s 538
22- İbn-i Arabi,Ahkamu’l Kur’an,c.3,s.153
23- Tefsir-i -Kurtubi,c.14,s.182
24- İbn-i Hacer,es-sevaiku’l-Muhrika,s.143
25- İbn-i Abdul’l-Birr,el-istiabc 3,s.1100
26-İbn-i Adu Rabbih,el-ikdu’l -Ferid,c.4,s.311
27-Müntahabu Kenzu’l-Ummal,c.5,s.96
28- Beğavi,Mübasihu’s-Sünnet,c.4,s.183
29- Vahidi,Esbabu’n -Nüzul,s.239
39- Tefsir-i İbn-i Kesir,c.3,s.492

0
332