HZ.RASULULLAH’IN EHL-İ BEYTİ’NİN KİMLER OLDUĞUNU AÇIKLAYAN MUHADDİSLER VE TARİHÇİLER.!!!

0
270

Kur’an-ı Kerim Tathir Ayetinde Geçen Ehl-i Beytle İlgili Hadisi Şerifleri Doğrulayan Muhaddisler Ve Tarihçiler Şunlardır:

1-Resulullah’in eşi Ümmü Seleme annemiz şöyle der;
Doğrusu Allah bilir. Ancak allah siz ehl-i beyt’ten pisliği gidermek ve sizi tertemiz kılmak ister”ayeti benim evimde nazil olduğunda Rasulullah Ali,Fatima,Hasan ve Hüseyin’i yanına çağırdı;Geldiklerinde üzerlerine bir kesa-parça örttü ve şöyle buyurdu:
“Allah’ım ! Bunlar benim Ehl-i beyt’imdir öylese onlardan pisliği gider ve onları tertemiz kıl.”
Bu hadis-i şerifi külliyatından muhaddislerin çoğunluğu naklederler.Ancak! Hz.Rasulullah’ın Ehl-i beyt’ini sevmeyen bazı sözde alim ve müslümanım diye geçinen kişiler tarafından bu ayeti yanlış tercüme edilerek şöyle diyorlar? Bu ayetin peygamber efendimizin eşleri için nazil olduğunu iddia etmektedirler:Bu konunun gerçeği aşağıda ki tarihçiler ve muhaddislerin tamamı bu ayetin ehl-i beyt hakkında indiğini bütün bilgi,ve belgeleriyle doğruluyarak,bu hususta yüzde yüz hemfikirdirler…
ÖRNEĞİN:
1- Sahih-i Müslim,Ehl-i beyt Faziletleri babı,C.4,S.1883,h.2424
2- Sahih-i Tirmizi C.5,S.351,S.107
3- Müstedrek-i Hakim,C.3,S.133-147 ve C.2,S.416
4- Hasais-i Nesei,S.133
5- Müsnet-Hambel,C.4,S.107
6- Telhis-i Zehebi,C.2.S.416
7- Mu’cem-i Teberani,C.3,S.48 ve C.12,S.98
8 – Şevshidu’t- Tenzil,Hakim Haskani,C.2,S.11
9 – Buhari,et,Tarihu’l kebir,C.8,S.187
10 – İbn-i Hacer el-isabe,C.2,S.509
11 – Ibn-i cevzi Tezkiretu’l Havas,S.233
12 – Tefsir-i Fahri Razi,C.25,S.209
13 – Kunduzi el-Hanefi,Yenabiu’l-Meveddet,S.107,
istanbul basimı
14 – Harzemi Menakib,S.23
15 – es-Siretü’l Halebiyye,C.23,S.
212

 1. Es-Siretu’l Dahlaniyye C.3,S.329
  17 – İbn-i Esir,Üstü’l-Gabe,C.2,S.12 ve C.5,S.521
  18- Tefsiri Taberi,C.22,S.6
  19-Suyuti,ed-Dürrül-Mansur,C.6,S.603
  20- Tarih-i İbn-i Asakir,C.42,S.100-
  101.
  21- Zemahşeri,Tevsir-i Keşşaf,C.3,S 538
  22- İbn-i Arabi Ahkamu’l Kur’an,C.3,S.153
  23- Tefsir-i Kurtubi,C.14,S.182
  24- İbn-i Hacer es-sevaiku’l-MuhrikaS.143
  25- İbn-i Abdul’l-Birr,el-istiabC 3,S.1100
  26-İbn-i Adu Rabbih,el-ikdu’l Ferid,C.4,S.311
  27-Müntahabu Kenzu’l-Ummal,
  C.5,S.96
  28- Beğavi Mübasihu’s-Sünnet,
  C.4,S.183
  29- Vahidi,Esbabu’n Nüzul,S.239
  39- Tefsir-i İbn-i Kesir,C.3,S.492