İslamiyetin İlk Nakibül-Eşrâfı Hz.Ali k.v.’dır!!!

0
375

Ehli beyt ile ilgili işlerini takib etmek üzere Rasulullah tarafından tayin edilen ilk memur Hz.Ali R.A.dir.

Dört halife devri ve Ashâbın ehli beytle ilgili tutumlarını islami devirde de devam etmiştir. ilk defa Şecerelerin tutulması ikinci Halife Hz.Ömer tarafından görevlendirilen memurlar vasıtası ile olmuştur. Emevilerde bir iki halife istisna edilirse,Haşimilere ve Abbasiler’e karşı olan düşmanlıkları açıkça meydandadır.

Hilafetin Abbasilere geçmesi ile Rasulullah soyunun fey ve ganimetlerde ki hissesi,Neseblerin korunması ve özelikle Hz.Peygamber’e olan saygı sebebi ile Hicri üçüncü asır ortalarında ilk defa Nikabet teşkilatı Abbasiler bünyesinde kurulmuş,Abbasiler ve Talibiler için ayrı ayrı Nakibü’l Nükabalar tayin edilmiştir,teşkilat Abbasiler bünyesinde sonuna kadar devam etmiştir.Nikabette ilk önemli değişiklik,Nikabetin Hasani ve Hüseynilere tahsisi ile Fatimiler yapmıştır.

Eyyübiler, Memluklar, Selçuklular ve İlhanlılar’da esasta pek değişmeyen nikabet teşkilatı Memluk, İlhanlı ve Anadolu Selçukluları’nın bıraktığı ortaklaşa miras olarak Osmanlı’lara geçmiştir. Şu veya bu devlet vesilesi ile Abbasilerdeki orijinalina ulaşan Nikabet Makamı başındaki Nakibü’l eşrafların vazifeleri hemen hiç değişmeden Osmanlı’lardan aynen kalmıştır.

Nikabetin kuruluş sebebi bir başka ifadesiyle sahte seyyidlere mani olmak ve gerçek seyyidlere de hürmetle özleştirilen Peygamber’e hürmet ve tazimdir, Seyyidlerle ilgili vesika ve Şecerelerde özellikle Şura suresi 23.Âyeti ile bu husus zaman zaman dile getirildiği gibi,Bütün islam Devletlerinde seyyidlere hürmet edilmiş,onlara olan hürmet ise,kendilerini temsil eden Nakibü’l eşrâfların şahıslarında daha bariz olarak kendini hissetmiştir. Osmanlılarda, Nakibü’l -eşrâflarîn idare mekanizmasında rolü ve yeri olmadığı halde,bütün önemli devlet törenlerine katılarak Padişahın yanında otururlardı.

Hz. Peygamberin Emriyle kurulmuş bulunan bu mübarek ve gözide kurum maalesef Cumhuriyetin ilanından bir yıl sonra 3 Mart 1924 tarihinde lağvedilerek ortadan kaldırılmıştır.