AMMAR BİN YASİR RİVAYET ETMİŞ;BİZ KARINCALI VADİDE GEÇERKEN HZ.ALİ (K.V) EY AMMAR BU KARINCALARIN HANGİSİ DİŞİ HANGİSİ ERKEK OLDUĞUNU BİLİYORUM DEDİ!!!

0
192

Müminlerin Emiri Hz.Ali (K.V.) Hakkında yüzlerce ayet inmiştir.İslam âlimleri,tefsir,hadis, tarih ve siyer kitaplarında bunları ispatlı olarak nakletmişlerdir.Hz. Ali’nin kendi diliyle Kurân’ın çeyreği Ehlibeyt hakkında olduğunu söylemektedir.
Asbağ bin Nebate’den
Hz.Ali (K.V.) şöyle buyurdu: Kurân dört çeyrek indi,
Bir çeyrek bizim hakkımızda,bir çeyrek düşmanlarımız hakkında bir çeyrekte sünen ve örnekler,bir çeyrek de farzlar ve hükümler hakkında inmiştir.”
1-Kurânın çeyreği Ehli beyt’i kapsamaktadır.
Hz.Ali de Ehli beyt’ in babasi konumundadır. Yalnız Hz. Ali için özel olarak inen ayetler üç yüzün üstündedir.
Adullah bin Abbas dedi ki:”Ali hakkında 300 ayet inmiştir.
2-Yine Abdullah bin Abbas dedi ki: “Allah’ın kitabında Ali hakkında indiği kadar hiç kimse hakkında (Âyet) inmemiştir.”
Hz.Ali’ye has olarak inmiş ayetlerden bir kısmını yazıyorum. Burada yazmış olduklarım Ehlisünnet’in kaynaklarından’da mevcuttur Araştırma yapmak isteyen için de cilt ve sayfa numaraları belirtilmiştir.Tabi yararlandığım tüm kaynaklar Arapça kitaplarındandır.
“Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız”Yasin Süresi:12.Âyet
Hz.Hüseyin buyurdu ki: “Biz her şeyi apaçık bir imamda saymışız”ayeti indiğinde Resulullah’a (s.a.v)’e sordular ki: Ey Resullullah,Kurân’ da geçen bu imam Tevrat, İncil,Zebur veya Kurân mıdır? Resulullah (s.a.a): Hayır, dedi.O’anda babam
(Hz. Ali) Resulullah’ın (s.a.v.) huzuruna gelir. Bunun üzerine Resulullah (s.a.v.) şöyle buyurdu: İşte, Allah’ın her şeyin ilmini içinde saydığı imam şudur.”
Ammar bin Yasir hazretleri dedi ki: “Müminlerin Emiri Hz. Ali (k.v) ile beraber giderken, karıncalarla dolu bir vadiye vardık. Ben ona:Ey Müminlerin Emiri,Allah’ın yarattıklarından bu karıncaların sayısını, aralarında kaç erkek ve kaç dişi mevcut olduğunu bilen birini bilir misin?”diye sordum.Hz.Ali k.v. şöyle cevap buyurdu:”Evet, ben bir kişiyi tanırım ki bu karıncaların sayısını,aralarında kaç erkek ve kaç dişi olduklarını bilir.”
Ben dedim ki:”O’ kişi kimdir?” Buyurdu ki:”Ey Ammâr,Yasin süresindeki (12. Âyet) “Biz,her şeyi apaçık bir imamda saymışız”ayetini okumadın mı?” Dedim ki: “Evet ey mevlam,”Bunun üzerine Müminlerin Emiri şöyle buyurdu: “İşte o’ apaçık İmam, benim.Karıncaların sayısını,içlerinde kaç erkek ve kaç dişi olduklarını da ben bilirim.
Hz. İmam Cafer Sadık şöyle buyurdu: “Biz,her şeyi apaçık bir imamda Saymışız” Yasin Süresi 12.Âyeti Emir’ül Müminin Hz. Ali (k.v) hakkında inmiştir.”
Sen ancak ve ancak bir uyarıcı korkutucusun ve her kavmin bir hidayete eriştiricisi vardır” Rad Süresi 7. Âyet)
Hz.Ali (k.v) bu ayet için şöyle buyurdu:Uyarıcı korkutucu Rasulullahdır hidayete eriştiren de benim.
Abdullah bin Abbas dedi ki: “Sen ancak ve ancak bir uyarıcı, korkutucusun ve her kavmin bir hidayete eriştiricisi vardır” Rad Süresi 7.Âyet ayeti indiği zaman Resulullah (s.a.v) şöyle buyurdu: “Uyarıcı-korkutucu benim,hidayete eriştiren de Ali’dir,
ey Ali,hidayete varmak isteyenler, ancak seninle hidayeti bulurlar.
Durdurun onları, onlar sorguya çekileceklerdir.” Saffat Süresi 24. Âyet)
Resulullah (s.a.a)
bu ayet için şöyle buyurdu: “Onlar, Ali bin Ebi Talib’in velayetinden sorguya çekileceklerdir.”
“Durdurun onları, onlar sorguya çekileceklerdir.” Saffat Süresi 24. Âyet) Bu ayet için Ebu İshak dedi ki: Onlar,Ali bin Ebi Talib’in velayetinden sorguya çekileceklerdir,Sırat köprüsünden ancak Ali bin Ebi Talib’in velayetini kabul edenler geçebilecek.
“Biz seni onlardan alıp götürsek de yine onlardan intikam alırız.” Zuhruf Süresi 41.Âyet) Bu ayet indiği zaman Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: Bu ayet Ali bin Ebi Talib hakkında indi. Kendisi benden sonra ahdi bozanlardan, adaletten sapıp zulmedenlerden ve dinden çıkanlardan intikam alacaktır.”
İsa ve Cabir’ den dediler ki: Bu ayet “Biz seni onlardan alıp götürsek de yine onlardan intikam alırız” Resulullah’a (s.a.a) indiğinde buyurdu ki: “Ali bin Ebi Talib ile intikam alırız
“Ant olsun ki nimetlerden sorulacaksınız.Tekasür Süresi 8. Âyet) Bu ayet için Hz.İmam Cafer Sadık şöyle buyurdu: “Nimetler, Emirül Müminin Ali bin Ebi Talib’in velayetidir.
Ebu Said el-Hudri, Allah’ın bu buyruğu: “Allah gönüllerinde hastalık olanların kinlerini hiç meydana çıkarmayacak mı sandılar,dileseydik biz sana onları gösterirdik,sen de onları yüzlerinden tanırdın,ant olsun ki sen onları sözlerinden tanırdın. Muhammed Süresi 29-30. ayetler) hakkında dedi ki:
Ali bin Ebi Talib’e buğuzlarından dolayı tanırdın.
Bilmediklerinizi “Zikir Ehli”ne sorunuz.” Nahl Süresi 43.Âyet, Enbiya Süresi 7. Âyet
Cabir el-Cufi dedi ki: “Bilmediklerinizi Zikir Ehli’ne sorunuz” ayeti indiğinde Hz. Ali şöyle buyurdu: “Zikir Ehli biziz.
Hz.Ali şöyle buyurdu: “Bu ümmet yetmiş üç fırkaya bölündü, yetmiş ikisi ateşin içinde ve biriside Allah haklarında şöyle buyurmuştur: “Yarattıklarımızdan hakka hidayet eden ve adaleti yerine getiren bir ümmet vardır” A’râf 181. Âyet onlar ben ve benim tabilerim (benim yolumu takip edenler)’dir.”
“De ki: “Hak geldi, batıl yıkıldı,batıl zaten yıkılacaktı.” İsra Süresi 81.Âyet)
Hz.Ali Peygamber efendimizin omuzlarına çıkarak putları kırdığında bu ayet indi. Bu ayete göre haktan maksat Hz. Ali, batıldan maksat da putlardır.
“İman edip de salih ameller işleyenler yaratılmışların en hayırlısıdır.”
(Beyyine Süresi 7. Âyet) ayeti indiğinde Resulullah (s.a.a) Hz.Ali’ye (k.v.) hitaben şöyle buyurdu: “Onlar sen ve senin Şia’ndır ey Ali.Kiyamet gününde razı olmuş ve rıza görmüş olarak geleceksiniz,senin düşmanların ise gazap ve suç yüklü olarak gelecekler.” İbn-i Asakir,Cabir bin Abdullah’ tan şöyle tahric etti: “Resulullah’ın (s.a.a) yanındaydık. Ali (k.v.) geldi. Resulullah şöyle buyurdu: “Nefsim elinde olan Allah’a yemin olsun ki bu gelen ve yandaşları Kiyamet gününde kurtulanlardır.Sonra şu ayeti şerife indi: “İman edip de salih ameller işleyenler yaratılmışların en hayırlısıdır.” Yine bir ara Resulullah’ın (s.a.a) yanında ashabı olduğu bir sırada Hz. Ali (k.v) gelince ashap: İşte yaratılmışların en hayırlısı geliyor” dediler.
“Rabbin Âdemoğullarından onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve “Rabbiniz değil miyim?”dedi,onlar da (Ruh âlemi) Evet şahidiz dediler,Kalü belâ Araf Süresi 172. Âyet)
Resulullah (s.a.a) şöyle buyurdu: “İnsanlar, Ali bin Ebi Talib’in ne zamandan beri “Emir’ül Müminin” olarak adlandırıldığını bilselerdi, onun faziletlerini inkar etmezlerdi: Âdem, ruh ve ceset arasındayken. Allah o zaman hazır bulunanlara şöyle buyurmuştu: Rabbin Âdemoğullarından onların bellerinden zürriyetlerini çıkardı, onları kendilerine şahit tuttu ve Rabbiniz değil miyim? dedi, onlar da Ruh âlemi Evet
şahidiz Kalü belâda dediler.” (Araf Süresi 172. Âyet) Allah da onlara şöyle buyurdu: Ben Rabbinizim, Muhammed peygamberiniz,Ali de Emir’inizdir.”
“Ve aralarında bir müezzin münadi , Allah’ın laneti yalancıların üzerine olsun diye bağırır.”
Araf Süresi 44.
Ayeti el-Hâkim el-Haskani kendi senediyle Muhammed bin Hanefiyye’den,
o da babası Hz. Ali’den şöyle buyurduğunu nakletmiştir:Ve aralarında bir müezzin münadi Allah’ın laneti yalancıların üzerine olsun diye bağırır” ayetindeki müezzin (münadi) benim.
el-Hakim el-Haskani kendi senediyle Ebu Salih’ ten, o da İbn-i Abbas kanlıyla Hz. Ali’den (k.v) şöyle nakletmiştir: “Benim Allah’ın kitabında insanların bilmediği isimlerim vardır. Onlardan biri şudur:”Ve aralarında bir müezzin münadi Allah’ın laneti yalancıların üzerine olsun diye bağırır.” Onlar (yalancılar) velayetimde yalanlama yapanlar ve hakkımı hafife alanlardır. Önde gidenler,öne geçmişlerdir” Vakia Süresi 10.Âyet
İbn-i Abbas dedi ki: “Bu ümmetin önde gideni Ali bin Ebi Talib’dir.”
“Senden önceki peygamberlere sor” Zuhruf Süresi 45. Âyet.
İbn-i Abdül Birr dedi ki: “Resulullah (s.a.v) isra gecesinde miraca çıktığında Allah-u Teâlâ onunla birlikte peygamberleri bir araya topladı ve şöyle buyurdu:”Ey Muhammed,Senden önceki peygamberlere sor; ne üzere gönderildiniz?” Peygamber efendimiz sorunca dediler ki: Biz,
Lâ ilâhe illallâh şehadeti,senin peygamberliğinin ikrarı ve Ali bin Ebi Talib’ in velayeti üzerine gönderildik.
“Aralarında perde vardır, Araf’ın üzerinde onları yüzlerinden tanıyan adamlar vardır.A’râf Süresi 46. âyet
el-Menakıb senedinde Zadan’ dan,o da Selman-i Farisi’ den,dedi ki: Resulullah’ın, Hz. Ali’ye on kereden fazla şöyle buyurduğunu duydum: Ey Ali, sen ve senden sonraki vasiler Cennet ve Cehennem arasındaki Araf’sınız. Cennete,sizi tanıyıp, sizin de kendisini tanıdığı kimseden başka kimse geçmeyecek. Cehenneme de sizi inkâr eden ve sizin de kendisini inkâr ettiği kimseden başka geçmeyecektir. el-Hakim senedinde Asbağ bin Nebate’ den, dedi ki: Hz. Ali’nin yanındaydım,İbn’ il Kevva onun yanına geldi ve ona bu ayeti “Araf üzerinde onları yüzlerinden tanıyan adamlar vardır.A’râf Süresi 46. âyet hakkında sordu.Hz. Ali ona şöyle buyurdu: Ey İbn’il Keva,Kiyamet gününde Cennet ve Cehennem arasında duracaklar biziz.Bizi seveni yüzünden tanıyıp onu Cennete geçireceğiz,bizi buğzedeni de yüzünden tanıyacağız ve Cehenneme geçecek.
“De ki: Benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanında kitabın ilmi bulunan yeter” Ra’d Süresi 43.Âyet)
Abdullah bin Selem dedi ki: Resulullah’a (s.a.a) Allah’ın bu buyruğunu “De ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanında kitabın ilmi bulunan yeter.” hakkında sordum, buyurdu ki: Ali bin Ebi Talib’ dir.
İbn-i Abbas dedi ki: “De ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanında kitabın ilmi bulunan yeter.” O Ali (k.v)’dir. Çünkü kendisi tefsirde,tevilde, nesih ve mensuhta âlimdir.”
Fudayl bin Yesâr’dan, İmam Bakır (hz.leri) şöyle buyurdu: “De ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanında kitabın ilmi bulunan yeter.”ayeti Hz.Ali (k.v.) hakkında indi. O, bu ümmetin âlimidir.”
İmam Musa bin Cafer (hz.leri)’ den, Zeyd bin Ali’ den, Muhammed bin Hanefi’ den, Selman-ı Farisi’ den, Ebu Said el-Hudri’ den, dediler ki: “De ki, benimle sizin aranızda tanık olarak Allah ve yanında kitabın ilmi bulunan yeter.”Ayeti Hz.Ali hakkında indi.”
Muhammed bin Hanefiyye dedi ki: “Babam Hz. Ali’nin yanında ilk ve son kitabın ilmi vardır.”
“Allah müminlere kifayet etti” (Ahzap Süresi 25. Âyet)
Ebu Naim el-Hafız senedinde, Abdullah bin Mesud dedi ki: “Hz. Ali Hendek gününde Amr bin Abdeved’i öldürdüğünde Allah-u Teala şu ayeti indirdi: “Allah müminlere Ali ile kifayet etti.”
Celaleddin es-Suyuti rivayet eder ki: “Allah müminlere Ali ile kifayet etti”ayeti Abdullah bin Mesud’un mushafındandır.” Elimizdeki Kurân’da “Ali ile” (Bi Ali) sözcükleri bulunmamaktadır. Elbette Ali kelimesinin söz konusu mushafta tefsir mahiyetinde bir açıklama mahiyetinde olması muhtemeldir.
Abdullah bin Mesud “Allah müminlere kifayet etti”ayetini şöyle okurdu: “Allah müminlere Ali ile kifayet etti.
İbn-i Abbas ve Mücahit dediler ki: Ali’nin dört dirhemi vardı, birini gece birini gündüz, birini gizli, birini de açık olarak nafaka verdi. Sonra şu ayeti şerife indi: “Mallarını gece, gündüz, gizli ve açıkta harcayanlar yok mu,onların ödülleri Rableri yanındadır, onlara hiçbir korku yoktur, onlar mahzun da olmazlar.” Bakara Süresi 274. Âyet)
19.”Sizin veliniz ancak ve ancak Allah’tır, Resulü’dür ve iman edip de namaz kılıp da rükû halinde zekât veren müminlerdir.”
(Maide Süresi 55. Âyet) Bu ayet Ali bin Ebi Talib hakkında indi. Mescitte namaz kılarken rükû halinde olduğu anda parmağındaki yüzüğünü sâile sadaka olarak vermişti. Abdurrahman bin Kesir dedi ki: “İmam Cafer Sadık’a Allah’ın bu buyruğu: “Onlar birbirlerine neyi soruyorlar, o büyük haberi mi? Onda ihtilafa düşmüşlerdir.”
(Nebe Süresi 1.2.ve 3.Ayetler) Ve şu buyruğu: “Velayet hak olan Allah içindir.” (Kehf Süresi 44. Âyet) hakkında sordum. Buyurdu ki: Emir’ül Müminin Hz. Ali’nin (k.v) velayetidir. (Ayette velayetin Allah için olduğu ile bu hadiste söz konusu velayetten maksadın Allah için olduğunun açıklanması arasında bir çelişki yoktur çünkü Hz. Ali’nin velayeti Allah’u Teâlâ’dan kaynaklandığı ve onun emriyle gerçekleştiği için bu velayeti Allah’a ve Hz. Ali’ye isnat etmenin arasında bir çelişki yoktur.) Kendisi şöyle diyordu: Allah’ın benden daha büyük bir haberi ve daha büyük bir ayeti yoktur.”
El-Haskani’ nin “Şevahid’ üt Tenzil” C.1,S.43 Hadis No: 85 / El-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” S.126 / Ebu Naim’ in “Nur’ül Müşteal” S.37.El-Künci’ nin “Kifayet’ üt Talib” S.108 / el-Bağdadi’ nin “Tarih-i Bağdat” C. 6, S.221 Hadis No: 3275 / el-Suyuti’ nin “Tarih’ül Hulefa” S.172 / İbni Hacer el-Heytemi’ nin “Sevaik’ ul Muhrika” S.125 / İbni Asakir’ in “Tarih-i Dimaşk” C.2, S.431 Hadis No: 941 / eş-Şeblenci’ nin “Nur’ül Absar” S.73 / Ebu Naim’ in “Nur’ül Müşteal” S.35 / Suyuti’ nin “Leali” C.1, S.192 / İs’af’ür Rağibin S.176 el-Kunduzi’ nin Yenabi’ ul Mevedde” S.286 )
(İbni Hacer El-Heytemi’ nin “Sevaik’ ul Muhrika” S.127 Eş-Şeblenci’ nin “Nur’ül Absar” S.73 / El-Suyuti’ nin “Tarih’ül Hulefa” S.171 El-Haskani’ nin “Şevahid’ üt Tenzil” C.1,S.39 / El-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” S.125 / İbni Asakir’ in “Tarih-i Dimaşk” C.2, S.430 Hadis
No: 940 )
Süleyman El-Kunduzi’ nin ” Yenabi’ ul Mevedde” S.77 Süleyman El-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” S.77 Süleyman El-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” S.77.El-Hakim Nişaburi’ nin “El-Müstedrek ala Sahihayn” C.3, S.129 El-Hakim burada diyor ki: Bu hadisin isnadı sahihtir. Ama ihraç etmemişler (Buhari ve Müslim ) El-Heysemi’ nin “Mecma’ üz Zevaid” C.7, S.41 / el- Müttaki el-Hindi’ nin “Kenz’ ul Ummal” C.1, S.251 / El-Tabari’ nin “Cami’ ul Beyan” tefsiri C.8, S.108 / İbn-i Asakir’ in “Tarih-i Dimaşk” C.2, S.416 / Suyuti’ nin “ed-Derr’ ül Mensur” tefsiri C.4, S.608 / İbn-i Arabi’ nin “Mucem eş-Şuyuh”C.2,S.120
El-Suyuti’nin “Ed-Derr’ül Mensur” tefsiri C.4,S.45 / Tefsir-i İbn-i Kesir C.3, S.502 / Tefsir-i Tabari C.13, S.108 Hadis no: 20161 / Fahrettin Razi’ nin “Tefsir-i Kebir”C.19, S.14 / el-Hakim’in “Müstedrek ala Sahihayn”C.3, S.129 / el-Alusi’nin “Ruh’ul Meani” tefsiri C.13, S.97 / Ez-Zerendi’nin “Nazım Dürer Es-Simtayn” S.90 / El-Haskani’nin “Şevahid’üt Tenzil” C.1,S.293 / El-Sabbağ El-Maliki’nin “Füsul El-Mühimme” S.107 / eş-Şeblenci’nin “Nur’ül Absar” S.71 / El-Hamvinieş-
Şafii’nin “Feraid es-Simtayn”C.1, S.148 El-Müttaki el-Hindi’nin “Muntahab’ul Kenz” C.5, S.34 / İbn-i el-Cevzi’nin “Zad’ül Mesir” C.4, S.307 / el-Künci eş-Şafii’nin “Kifayet üt-Talip” S.233 / İbn-i Asakir eş-Şafii’nin “Tarih-i Dimaşk” C.2, S.416 / Hadis no: 923 / el-Zehebi’nin “Mizan’ül İtidal”
C.1, S 482 / El-Askalani’nin “Lisan’ül Mizan C.2, S.199 El-Kunduzi el-Hanefi’nin “Yenabi’ül Mevedde” S.238 / Ebu Naim’in “Nur’ül Müşteal” S.119)
el-Haskani’ nin “Şevahid’ et-Tenzil” C.2, S.106 / Yenabi ul Mevedde s.238, 296 / İbni Hacer’in “es-Sevaik’ul Muhrika” s.89 )
el-Menakib-i Harezmî S.195)
Süleyman El- Kunduzi’ nin “Yenabi’ul Mevedde” S.235 Menakıb-ı Meğazeli S.321) (Süleyman El- Kunduzi’ nin “Yenabi ül Mevedde 111)
Ebu Naim’ in “Nur’ ül Müşteal” S.227 El-Haskani’ nin “Şevahid’ üt-Tenzil” C.2, S.178 Hadis no: 883 İbni Asakir’ in “Tarih-i Dimaşk” C.2, S.421 / El-Künci’ nin “Kifayet’ üt Talib” S.235 El-Menakıb-ı Megazeli S.315 Hadis no: 359 / Suyuti’ nin “ed-Derr’ ül Mensur” tefsiri C.6, S.66 / el-Alusi’ nin Ruh’ ul Meani C.26, S.71 / el-Şevkani’ nin “Feth’ül Kadir” C.5, S.39 / İbn’ül Esir’ in “Üsd’ül Gabe” C.4, S.29 Tefsir-i Tabari C.17, S.5 / Tefsir-i İbn-i Kesir C.2, S.571 / el-Haskani’ nin “Şevahid’ üt Tenzil” C.1, S.436 / el-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” C.119)
[16]- (el-Suyuti’nin “ed-Derr’ül Mensur” tefsiri C.3, S.617 / Menakıb-ı Hüvarezmi / el-Kunduzi El-Hanefi’nin “Yenabi’ül Mevedde” S.109 El Haskani’nin “Şevahid’üt Tenzil”
Tefsir-i Keşşaf mezkur ayetin tefsirinde. Nehcül Hak S.235)
İbni Hacer el-Heytemi’ nin “Sevaik’ ul Muhrika” S.154 eş-Şeblenci’ nin “Nur’ül Absar” S.105 el-Haskani’ nin Şevahid’ üt Tenzil” C.2, S.356 Hadis No: 1126 / Ebu Naim’ in “Nur’ül Müşteal” S.274 / El-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” S.301 / el-Suyuti’ nin “ed-Derr’ül Mensur” tefsiri C.6, S.379 / El-Heysemi’ nin “Mecma’ üz Zevaid” C.9, S.131 / El-Şevkani’ nin “Feth’ ül Kadir” tefsiri C.5, S.464 / İbn-i Sabbağ El-Maliki’ nin “Füsul El-Mühimme” S.122 / İbni Asakir’ in “Tarih-i Dimaşk” C.2, S.344 / Tefsir-i Alusi C.3, S.171 / El-Müttaki el-Hindi’ nin “Kenz’ ul Ummal” C.13, S.156 / El-Münavi’ nin “Künuz el-Hakaik” S.92 El-Suyuti’ nin “ed-Derr’ül Mensur” tefsiri C.6, S.379 / İbni Asakir’ in “Tarih-i Dimaşk”
C.2, S.442 Hadis No: 958)
Menakıb-ı Meğazeli S.171 / Suyuti’ nin “el-İklil” S.98 / ed-Deylemi’ nin “Firdevs el-Ahbar” 14. Bab / Tefsir-i Levami C.9, S.277 / İhkak’ ul Hak C.3, S.307 / Nehc’ ül Hak S.191 )
El-Haskani’ nin “Şevahid’ üt Tenzil” C.1, S.202 / El-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” S.101)Süleyman El-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” S.101)Tefsir-i İbn-i Kesir C.4, S.283 / El-Suyuti’ nin “ed-Derr’ül Mensur” tefsiri C.6, S.154 tefsiri / İbni Hacer El-Heytemi’ nin “Sevaik’ ul Muhrika” S.123 / el-Alusi’ nin “Ruh’ul Meani” tefsiri C.27, S.114 / El-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” S.60 ) (el-Künci’ nin “Kifayet’ üt Talib” S.25 / Menakıb-ı Hüvarezmi S.121 / El-Haskani’ nin “Şevahid’ üt Tenzil” C.2, S.156 / El-Tabari’ nin “Zehair’ ul Ukba” s.69 / El-Müttaki el-Hindi’ nin “Kenz’ ul Ummal” C.6, S.156 / El-Heysemi’ nin “Mecma’ üz Zevaid” C.9, S.108 / El-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” S.82)(Süleyman El-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” S.102 Süleyman El-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” S.102.Süleyman El-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” S.239 Süleyman El-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” S.104.Süleyman El-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” S.102.Süleyman El-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” S.103.Süleyman El-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” S.104.Süleyman El-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” S.137.Süleyman El-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” S.137.el-Suyuti’ nin “ed-Derr’ül Mensur” tefsiri C.5, S.193 / Ebu Naim’ in “Nur’ül Müşteal” S.172 / El-Haskani’ nin “Şevahid’ üt Tenzil” C.2, S.3 Hadis No: 629 / Süleyman el-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” S.95 / el-Künci’ nin “Kifayet’ üt Talib” S.234 / el-Zehebi’ nin “Mizan’ ül İtidal” C.2, S.17 / İbni Asakir’ in “Tarih-i Dimaşk” C.2, S.420, Rakam: 927 / İbn-i Batrik’ in “Hasais Vahy’ül Mubin” S.219 Hadis No: 166.el-Suyuti’ nin “ed-Derr’ül Mensur” tefsiri C.1, S.363 / Menakıb-ı Hüvarezmi S.198 / Menakıb-ı Meğazeli C.280 / el-Heysemi’ nin “Mecma’ üz Zevaid” C.6, S.324 / el-Tabari’ nin “Zehair’ ul Ukba” S.88 ve “Riyad’ ul Nadara” C.2, S.206 / Süleyman El-Kunduzi’ nin “Yenabi’ ul Mevedde” S.92, 290.Mealim’üt Tenzil C.2, S.67 / İbni Asakir’ in “Tarih-i Dimaşk” C.2, S.410 / İbn-i Kesir’ in “El-Bidayetü ven-Nihaye” C.7, S.357 /Medarik’üt Tenzil C.1,S.420 / Tefsir-i İbn-i Ebi Hatim C.2, S.61 Süleymanel-Kunduzi’nin,Yenabi’ul Mevedde” S.495