SELMAN-I FARİSİ’DEN, EMİR-ÜL MÜMİNİN HZ.ALİ (K.V) EN BÜYÜK SIDDIK VE ÜMMETİN TEK FARUK’UDUR!!!

0
68

Ashabın büyüklerinden Hz. Selman-ı Farisi’ye Hz. Ali’ye ve Hz.Fatıma’ya ( sordular?

Hz.Selman-ı Farisi (a.s) buyurdu ki:

“Resulullah (s.a.a)’ın şöyle buyurduğunu kendim duydum:

“Aleyküm bi Aliyyin ibn Ebi Tâlib, feinnehü mevlâküm feehibbüh, ve kebirüküm fettebi’üh, ve âlimüküm feekrimüh, ve kâidüküm ilel cenneti fe’üzzüh, ve izâ de’âküm feecibüh, ve izâ emareküm feati’üh, ve ahibbüh kehübbi ve ekrimüh bi kerâmeti, mâ kultü leküm fi Aliyyin illâ mâ ümireni rabbi cellet azametühü”

TÜRKÇE MEALİ:

“Sizlere Ali ibn Talib’i tavsiye ederim, kendisi sizin Mevlanızdır ki,O’nu seviniz,sizin büyüğünüzdür ki, O’na tabi olunuz, sizin bilgininizdir ki, O’na ikramda bulununuz,kendisi sizleri Cennete götürendir ki,O’na saygılı olunuz,Ali, sizleri davet ederse icabet ediniz,sizlere emir verirse O’na uyunuz,beni sevdiğiniz gibi O’nu da seviniz, bana ikramda bulunduğunuz gibi O’na da ikramda bulununuz.Ben sizlere Ali’nin hakkında ben ancak Allah’ın bana emretmiş olduğu şeyleri söyledim.”

KAYNAKÇA:

1) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi s.226

2) Hatip Hüvarezmi el-Hanefi “Maktel-il Hüseyn” s.41

3) el-Hamvini “Feraid es-Simtayn c.1, s.78 Hadis No: 45

4) İbn-i Abdullah el-Hüseyni eş-Şirazi “Tavdih’üd Delâil” s.191

5) Hüseyin Nuri et-Tıbrisi “Nefs’ir Rahman Fi Fedail Selman” s.458-459

6) es-Seyyid Haşim el-Bahrani “Gayet’ül Meram” c.1, s.298 Hadis No: 7; c.2, s.294; c.6, s.67

7) Şazan bin Cibril el-Kummi “Miet Menkıbe” s.62-63, 35.Menkıbe

8) Muhammed Tahir el-Kummi eş-Şirazi “Kitab’ül Erbain” s.80

9) Enis Emir “Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah” s.493

10) Kenz’ül Kerakeci s.209

11) et-Tüsteri el-Meraşi “Şerh-i İhkak’ul Hak” c.4, s.222; c.15, s.127; c.22, s.284

Emir-ül Muminin (a.s) En Büyük Sıddık ve Ümmetin Tek Faruk’udur;

Hz. Selman el-Farisi (a.s), Hz. Ebu Zer (a.s) ve Hz.Hüzeyfe’den (a.s) naklen, Resulullah (s.a.a) Hz.Ali’yi (a.s) elinden tutarak şöyle buyurdu:

“İnne hâze, evvelü men âmene bi, ve hâze evvelü men yusâfiheni yevm el-Kıyâmeh. Ve hâze es-Sıddıyk’ul Ekber ve Fâruk hâzihil ümmet, hâze ya’sübüddin, vel mâl ya’süb’ül münâfıkin”

TÜRKÇE MEALİ:
“Bu, bana ilk iman eden ve Kıyamet Günü’nde benimle ilk tokalaşacak olandır. Kendisi en büyük Sıddık ve bu ümmetin Faruku’dur, bu, dinin üstadıdır, mal ise zalimlerin üstadıdır.”

KAYNAKÇA:

1) Tabarani “Mucem el-Kebir” c.6, s.269, Hadis No: 6184

2) el-Müttaki “Kenz’ ul Ummal” c.6, s.156

3) el-Heysemi “Mecma üz-Zevaid” c.9, s. 102

4) İbn-i Udey “el-Kamil fi Düefa ir-Rical”c.4, s.229

5) el-Künci “Kifayet üt-Talip”s.187

6) el-Akili “Düefa’il Kebir” c.2, s.47

7) el-Beyhaki “Sünen el-Kübra”

Mevlana Ali (a.s) şöyle buyurdu:

“Enâ abdullâh ve ahü Resulillâh, ve enâ es-Sıddık’ul ekber, lâ yekulehâ ba’di illâ kezzâb, sallaytü kabl en-nâs seb’a sinin”

TÜRKÇE MEALİ:
“Ben, Allah’ın kulu ve Resulü’nün kardeşiyim. En Büyük Sıddık Benim, bunu benden sonra kim söylerse “YALANCIDIR”, Ben insanlardan yedi yıl önce namaz kıldım…”

Mehmet Maruf ÖZGÜN

KAYNAKÇA:

1) Sünen İbn-i Mace c.1, s.57

2) el-Hasais en-Nisai s.3

3) el-Hakim Nişaburi “Müstedrek es-Sahihayn” c.3, s.112

4) Menakıb-ı Ahmet bin Hanbel No:17

5) İbn-i Asakir “Tarih-i Dimaşk” c.1, s.61

6) İbn-i Ebil Hadit “Şerh-u Nehc’ül Belağa” c.3, s.257

7) Tarih-i Tabari c.2, s.56

8) İbn-i Kesir “el-Kamil fit-Tarih” c.2, s.22

9) Tabari “Zehair’ul Ukba” s.60 ve “Riyad’ul Nadara” c.2, s.155

10) el-Hamvini eş-Şafii “Feraid es-Simtayn c.1, s.248

11) İbn-i Mace el-Kazvini “Sünen’ül Mustafa” c.1, s.57 Mısır Bas.