ZIRKAN/ZIRKİ BEYLİKLERİ’NIN KURUCUSU SEYYİD ŞEYH HASAN ZERRAKİ KİMDIR;

0
179

Seyyid Şeyh Hasan Zerraki doğum tarihi kesin belli olmamakla birlikte ölüm tarihi ise Abbasi devletinin Diyabakır Nakibül-Eşraf Kaymakamı Seyyid Ahmet Sadi El Hüseyninin 11.Asırda Seyyid Şeyh Hasan Zerraki ailesine verilen tastikli Neseb şeceresinde Hicri 552 /Miladi 1134 olarak geçmektedir.Ayriyetten Hicri 1328/Miladi 1910 yılında Osmanlı Devletinin Diyarbakır,da Nakibül-Eşrâf Kaymakamlığı yapan Seyyid Hacı Mesud efendi tarafindan Merani /Ülgen köyünde felç ziyaret olan Seyyid Şeyh Osman Zerraki’nin oğlu Seyyid Muhammed Zülfikar’a verilen Hicri 1328/ Miladi 1910 yılında mühürlü ve tastikli nesep şeceresı’nın bilgilerine göre,ve D.BAKIR LİCE İLÇESİ DEYRHUST/ DİBEKTE ‘Kİ Türbesinde bulunan Mazar taşlarında’ki arapça yazılarında’da anlaşılması üzerine, Abdurrahman oğlu Seyyid Şeyh Hasan Zerraki Hicri 552/ Miladi 1135 tarihinde vefat ettiğini yazılıdır.. Seyyid Hasan Zerraki Diyarbakır’ın Lice İlçesi Eski ismi DERHUST Yeni ismi DİBEK KÖYÜNDE Oğulları Seyyid Hüseyin Zerraki ve Nasırgazi Zerraki ile birlikte ayni yerde yanyana kabirleri ziyaret olarak bulunmaktadır. Büyük oğlu Seyyid Abdurrahman’da Irak Bağdat Tahterevan mevkiinde metfun olduğu yazılıdır.Kızı Fatima Şehribanu nerde vefat ettiği henüz tespit edilemedi… Diyarbakır ili Hazro İlçesi MERÂNİ/ÜLGEN Köyünde ZİYARET Olan Mübarek Zat ise Seyyid Şeyh Hasan Zerraki’nin 10.Kuşaktan Torunu’dır Atak beglerinde Yusuf beg’ın üç oğlundan biri Ömer Beg’ın oğlu SEYYİD ŞEYH OSMAN ZERRAKİ’DIR…. Seyyid Şeyh Hasan Zerraki Peygamber Efendimizin 16.Kuşaktan torunudur 11.Asırda Şamdan Mardine gelerek Malazgirt Meydan savaşında Sultan Alparslanın Büyük Komutanlarından Sonradan Doğu ve Güneydoğu Anadoluda Artuklu Devletini kuran Emir Artuk bin Ekserle tanışır ve kızı Hatice Hatunla evlenerek damadı olur…Emir Artuk Bin Ekser Peygamberin torunu olan damadına Diyarbakır’da ki Atak Beyliğini verir. Seyyid Hasan Zerraki’nın bu soylu hatundan,Hüseyin, Abdurrahman,Nasır Gazi’isimli üç oğlu ile Fatima Şehribanu isimli bir kızı oluyor. oğulları Doğu ve Güneydoğu Anadoluda Diyarbakır Lice(Atak) Hazro(Tercil) Siirt Baykana bağlı Derzin,ve Gırdıkan’da dörttane Beylik kuruyorlar,Bu Beylikler içişlerinden Serbest Dışişlerinde sırası ile Artuklular,Akkohunlular ve Osmanlı ya bağlı kalmak suretiyle yarı bağımsız olarak 900 yıl devam etmiştır Osmanlı Devletininin yenilikçi Sultanı II.Mahmut ve onun sadrazamı Başbakanı Mustafa Reşit Paşa 1825 yılında sistamatik bir şekilde başliyarak 1850 yılına kadar Doğu ve Güneydoğuda bu beylikleri ortadan kaldırınca ZIRKAN/ZIRKİ Beylikleride ortadan kaldırıliyor. Elimizde gerek Başbakanlık Osmanlı arşivi ile gerekse Meşihat ve şerriye sicillerinde bulunan Nakibül Eşraf Defterlerine göre Büyük Ceddimiz Seyyid Şeyh Hasan-ı Zerraki’nin soy ağacı da şöyle devam ediyor. Babası Seyyid Abdurrahman,Dedesi Seyyid Ahmet, Seyyid Tahir, Seyyid Ali, Seyyid Abdullah, Seyyid Cafer-i Katal, Seyyid Muhammed Maktum, Seyyid İsmail El Ekber, İmam Cafer-i Sadık, İmam Muhammed Bakır, İmam Zeynel Abidin, İmam Hüseyin Şehid-i Kerbela, Allah’ın galip Arslanı İmam Ali Mürteza’dır İmam Ali de Hz.Ebu Talib’in oğludur. NOT: Eskiden Vilayet olan Atak (Entak) şuanda Lice ile Hazro ortasında bulunuyor bir köy görünümündedir, Yüksek kalesi ile Meşhurdur.900 Yıl Zırkan Beylikleri ve Yönetimindeki yerler(Şimdiki ismiyle Lice,Hazro,Hani, Siirt İli Baykan,İlçesinde bulunan Derzin Beyliği ile Gırdıkan Beyliği buradan yönetilmistir. Zırkan/Zırki Beyliği Doğu ve Güneydoğuda bulunan 16 tane Kürd aşiretin birleşmesiyle meydana gelmiştır. Abdullah Varlı isimli bir yazar “Dugalan Kurdan” Adlı Eserinde Sayfa 385 392 de Zırki Beyliğinde bahsediyor bu beyliğin Miladi 900 yıllarından Mardin,Nusaybin,Siirt Diyarbakır Dolaylarında kurulduğuğunu söyler yazarin tespitine göre Zırkilerin Beyliğinin yapısı Federatif olup bünyesinde şu Aşiretler yer almaktadır: 1-Mihrani 2-Babosi, 3-Çeliki,4-Becini, 5-Şikaki,6-Sturki, 7-Aşani,8-Kurdili, 9-Kişki,10-Hendeki, 11-Aşiti,12-Suhani 13-Mahmudi, 14-Kaşaksi,
15-Musiki
16-Sobari

BİLGi VE BELGELER
1- Diyarbakır, Lice, Silvan, Hazro, Bismil, Tapu Sicil Kayıtları, 2- 1850 yılında ortadan kaldırılan beyliklerin tarihi, 3- Seyyid Şeyh Hasan Zeraki’nin Osmanlı Arşivinde Bulunan Soy Şeceresi 4-Aile Soy Şeceresi 5-Şerefhan Bitlisi’nın yazmış olduğu Osmanlıca,Arapça, ve Türkçe Doğu ve Güneydoğu Tarihi Şerefname isimli Kitap Sahife 267/281 6-D.Bakır salnamesi.