ALLAH RASULU ŞÖYLE BUYURMUŞ,ALİ BİN EBU TALİBİ ZİKRETMEK İBADETTİR!!!

0
214

Usiyâ men âmene bi ve saddakani bi velâyeti Aliyyin bin Ebi Tâlib, femen tevellâhu fekad tevellâni,vemen tevellâni fekad tevellallâh, vemen ahabbehu fekad ahabbeni vemen ahabbeni fekad ahabballâh,veman abğadahu fekad ebğadani vemen abğadani fekad abğadallâh azze ve celle
Türçe Meali:
Bana iman edip beni doğrulayana Ali bin Ebi Talib’in velayetini tavsiye ederim.Kim onu veli edinirse beni veli edinmiş olur, beni veli edinen de Allah’ı veli edinmiş olur, Onu seven beni sevmiştir, beni seven de Allah’ı sevmiştir, Ona buğzeden beni buğzetmiştir, beni buğzeden de Allah’ı buğzetmiştir.”

KAYNAK:

1) İbn-i Kesir “El-Bidaye ven-Nihaye” C.7, S.357
2) İbn-i Asakir “Tarih-i Dimaşk” C.2, S.408
3) El-Suyuti “Cami’us-Sağir C.1, S.665, Hadis No: 4332 C.2, S.681,Hadis No: 9319
4) El-Münavi “Künüz el-Hakaik” C.1, S.134
5) Rl-Müttaki el-Hindi “Muntahab’ul Kenz”
C.5, S.30
6) El-Zehebi “Mizan’ul İtidal” C.1 S. 496
7) Eş-Şeyh Hüsamettin el-Mirdi el-Hanefi “Âli Muhammed” s.242
8) Ebul Berkât Abd’ül Muhik bin Osman “el-Fâik” S.75
9) Abdülkerim bin Muhammed er-Rafii el-Kazvini “et-Tedvîn Fi Ahbâr el-Kazvin” C.4, S.54 Beyrut Bas.
10) Muhammed bin Yusuf es-Salihi eş-Şâmi “Sebl’ül Hüdâ ver-Rişâd” C.11, S.293
11) Rl-Münavi Fayd’ül Kadir” C.3, S.565
12) El-Mevlevi el-İyni el-Hanefi el-Hindi “Menakıb Ali Kerremallahu Vechehü” S.34
13) El-Müttaki el-Hindi “Kenz’ul Ummal” C.11, S.601, Hadis No: 32894
14) el-Hemedani “Meveddet’ül Kurba”
C.7, S.111, Lahur Bas.
15) Şeyh Yusuf el-Nebehani “Feth’ül Kebir” C.2, S.120 Kahire Bas.
16) Menakıb-ı Meğazeli S.206, Hadis No: 243
17) Cemaleddin Muhammed bin Mukrem el-Ansari “Muhtasar Tarih-i Dimaşk” C.18, S.8 Dâr’ül Fikir Bas.
18) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi S.261
19) Muhammed Hayat el-Ansari “Fedail’ül Adide” s.24
20) Şeyh Abdullah el-Hanefi el-Âmirtesri “Ercah’ul Metalib” s.428,
21) El-Künci eş-Şafii “Kifayet üt-Talip” S.24
22) ed-Deylemi “el-Firdevs” c.2, s.244, Hadis No: 3151
23) et-Teysir “Şerhu Cami’üs Sağir” C.2, S.20
24) El-Haydari el-Ebadi “Menakıb-ı Ali” S.34
25) Kitab’ül Mecruhin C.1, S.239
26) es-Senderusi “Keşf’ül İlahi” C.1, S.358
27) El-Kunduzi el-Hanefi “Yenabi’ül Mevedde” S.180, 231, 237, 262
28) Kenz’ul İrfan S.27
29) Abdüsselam er-Râfii “Mevsûat Ümmühât’ül Müminin” S.481 Kahire Bas.
30) Et-Tüsteri el-Meraşi “Şerh-i İhkak’ul Hak” C.7, S.111; C.17, S.137-138; S.21, S.656-657; C.23, S.443; C.31, S.44-45.
31) Es-Seyyid Murtada Hüseyni “Fedail’ül Hamse min es-Sıhah es-Sitte” C.2, S.116
32) Es-Seyyid Haşim el-Bahrani “Gayet’ül Meram” C.6, S.193-194
33) El-Kaşifi el-Hanefi et-Termezi “el-Menakib el-Murtadavi”
34) Enis Emir “Fazilet-i Ehl-i Beyt-i Resulullah” S.435
35) El-Hilli “Keşf’ül Yakin” S.436
36) El-Hakim “Müstedrek es-Sahihayn” C.3, S.142
37) İbn-i Asakir “Tarih-i Dimaşk” C.2, S.394
38) El-Bağdadi “Tarih-i Bağdat” C.2, S.51
39 El-Zehebi “Mizan’ül İtidal” C.3, S.483
40) Ebu Naim “Hilyet’ül Evliya” C.2, S.182
41) El-Müttaki el-Hindi “Muntahab’ ul Kenz”
C.5, S.30 ve “Kenz’ul Ummal” C.11, S.601
42) İbn-i Kesir “el-Bidaye ven-Nihaye” C.7, S.357
43) İbn-i Hacer “Sevaik’ül Muhrika” S.175
44) El-Künci eş-Şafii “Kifayet üt-Talip” S.34
45) Tabari “Riyad’ul Nadara” C.2, S.219 ve “Zehair’ ul Ukba” S.95
46) El-Kunduzi el-Hanefi “Yenabi’ül Mevedde” S. 90
47) El-Suyuti “Tarih’ül Hulefa” S.66
48) El-Askalani “Lisan’ül Mizan”
C.1, S.242
49) El-Münavi “Künuz el-Hakaik” C.2, S.34
50) Menakıb-ı Meğazeli S.207
51) Menakıb-ı Hüvarezmi el-Hanefi S.260
52) Tabarani “Mucem’ül Kebir” C.1, S.76
53) El-Heysemi “Mecma’üz Zevaid”
C.9, S.119
54) El-Münavi “Fayd’ül Kadir” C.6, C.299
55) Münteheb Fedail’ün Nebi ve Ehli Beytihi S.145
56) Et-Tüsteri el-Meraşi “Şerh-i İhkak’ul Hak”
C.7, S.93