EMİRÜL MÜMİNİN HZ.ALİ (K.V.) CİNLERE KUR’AN-I KERİM ÖĞRETMESİ:

0
216

Resulullahın torunu Ebu Abdullah Cafer es-Sâdık şöyle dedi: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve alihi bir gün oturmuştu.O esnada hurma ağacı gibi uzun bir adam geldi.Selam verdi,o da selamın cevabını verdi ve dedi ki: Cinlere benziyorsun ve konuşman da onlarınki gibi.Ey Allah’ın kulu! Sen kimsin? Dedi ki: Ben Ham ibni Him ibni Lakis ibni İblisim. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve alihi ona dedi ki: Seninle İblis arasında iki baba mı var? Dedi ki: Evet ya Rasûlullah! Dedi ki: Kaç yaşındasın? Dedi ki: Dünyanın ömründen biraz yedim. Ben Kabil’in Habil’i öldürdüğü günlerde konuşmaları anlayan bir çocuktum. Takvadan nehyediyordum, kasırları dolaşıyordum, yakınlarla ilişkiyi kesmeyi emrediyordum, yemeği bozuyordum. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve alihi dedi ki: Kötü düşünceli ihtiyarın çok kötü siyresi ve onu kabul eden genç. Ham dedi ki: Ya Rasûlullah! Ben tevbe ettim. dedi ki: Tevben nebilerden kimin eliyle gerçekleşti?
Dedi ki: Nuh’un eliyle oldu. Gemisinde onunla beraberdim. Kavmine beddua ettiğinde onu kınadım, sonunda ağladı ve beni de ağlattı. Kesinlikle o yaptığımdan ötürü pişmanlık duyuyorum ve cahillerden olmaktan Allah’a sığınıyorum. Sonra Hud’la beraber mescidindeyim. Ona iman edenler de vardı. Kavmine beddua ettiğinde onu kınadım, sonunda ağladı ve beni de ağlattı. Kesinlikle o yaptığımdan dolayı pişmanlık duyuyorum ve cahillerden olmaktan Allah’a sığınıyorum. Sonra kavmi İbrahim’le savaştığında ve onu ateşe attığında onunla beraberdim ve Allah ateşi ona serin ve selametli karar kıldı. Sonra kardeşleri Yusuf’a haset ettiklerinde ve onu kuyuya attıklarında onunla beraberdim. Kuyunun içinde hızlıca ona yetiştim ve onu yumuşak bir yere koydum. Sonra Allah onu hapisten çıkarana kadar onunla hapiste beraberdim, ona arkadaşlık ettim. Sonra Musa’yla beraberdim. Bana Tevrat’tan bir cüz öğretti ve dedi ki: Eğer İsa’ya ulaşırsan benden ona selam söyle. Onunla karşılaştım ve Musa’nın selamını ona söyledim ve bana İncil’den bir cüz öğretti ve dedi ki: Eğer Muhammed’e ulaşırsan benden ona selam söyle ya Rasûlullah! İsa sana selam söylüyor. Nebi sallallahu aleyhi ve alihi şöyle dedi: Allah’ın Ruhu ve Kelimesi İsa’ya, Allah’ın bütün nebilerine ve resullerine gökler ve arz var oldukça selam olsun! Ya Ham! Ulaştırmandan dolayı sana da selam olsun. Bizden isteklerin nedir?
Dedi ki: İsteğim Allah’ın seni ümmetine bırakması ve onları da senin için salih kılması ve senden sonra da vasine doğru istikametle onları rızıklandırması. Gerçekten de geçmiş ümmetler vasilere isyan etmekle helak oldular. Senden isteğim ya Rasûlullah! Bana kendisiyle salat edebileceğim, Kur’an’dan bir ayet öğretmeni istiyorum.
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve alihi Ali’ye dedi ki: Ya Ali! Ham’a öğret ve arkadaşlık et! Ham dedi ki: Ya Rasûlullah! Beni yanına kattığın bu kimdir? Biz cinler topluluğu nebi ve nebinin vasisi dışında kimseyle konuşmamakla emrolunduk. Rasûlullah ona dedi ki: Ya Ham! Kitapta Âdem’in vasisi olarak kimi buldunuz? Dedi ki: Şeys ibni Âdem. Dedi ki: Nuh’un vasisi olarak kimi buldunuz? Dedi ki: Sam ibni Nuh. Dedi ki: Hud’un vasisi kimdi? Dedi ki: Hud’un amcasının oğlu Yuhanna ibni Hizan. Dedi ki: İbrahim’in vasisi kimdi? Dedi ki: İshak ibni İbrahim. Dedi ki: Musa’nın vasisi kimdi? Dedi ki: Yuşa ibni Nun. Dedi ki: İsa’nın vasisi kimdi? Dedi ki: Meryem’in amcasının oğlu Şemun ibni Hamun es Safa. Dedi ki: Kitapta Muhammed sallallahu aleyhi ve alihinin vasisi olarak kimi buldunuz? Dedi ki: O Tevrat’ta Âliya’dır. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve alihi ona dedi ki: Bu bahsettiğin Âliya, o vasim Ali’dir. Dedi ki: Ya Rasûlullah! Onun bundan başka ismi var mı? Dedi ki: Evet, Heydera’dır. Onu neden soruyorsun? Dedi ki: Biz nebilerin kitaplarında onu bulduk. İncil’de Heydara’dır. Dedi ki: O Heydera’dir.
Dedi ki: Ali ona Kur’an’dan sure öğretti. Ham dedi ki: Ya Ali! Ey Muhammed’in vasisi! Kur’an’dan öğrettiğin bana yeterli midir? Dedi ki: Evet ya Ham! Kur’an’dan az bir şey çok sayılır. Sonra Ham nebi sallallahu aleyhi ve alihiye doğru kalktı ve ona veda etti ve nebi sallallahu aleyhi ve alihi vefat edene kadar yanına dönmedi
Herir günü olduğunda Emîr’ül Müminin aleyhisellamı gördü ve ona dedi ki: Ey Muhammed’in vasîsi, biz Peygamberlerin kitaplarında gördük ki, Muhammed vasisi insanların en hayırlısıdır.İmam Ali aleyhisselam, miğferini başından çıkardı ve dedi ki: Allah’a ant olsun ki, ey Hâm, o kişi benim

KAYNAK:

Muhammed bin el-Hasan es-Saffâr “Besâir’üd Deracâ” S.98-99 –Allâmet’ül Meclisi “Bihâr’ül Envar” C.63, S.99-101 -Müesset’ül Vefa Bas. ve C.60, S.99-101 Dâr’ül İhyâ’üt Terâs Bas. / Cafer en-Nakdî “El-Envâr’ül Aleviyye” S.134-136 -Şeyh Azizullâh el-Atâridî “Müsned’ül İmâm’us Sâdık -AS- C.3, S.247-249
-Kutbuddîn el-Râvendî “el-Herâc vel-Cerâih” C.2, S.856-858, Hadis No: 72