NE MUTLU MÜMİNLERE HAYRU’L BERİYYE AYETİ EHLİ BEYTİ/SEYYİDLERİ SEVENLER İÇİN İNMİŞTİR!!!

0
127

Hayru’l Beriyye ayeti: Beyyine Suresinin yedinci ayeti olup,nüzul sebebi esasınca Hz. Ali k.v ve Taraftarların manevi makamlarına işaret etmektedir. Ehlisünnetin Allah Resulünden (sallallahu aleyhi ve alih) rivayet ettiği hadislere göre,bu ayetteki “Hayru’l Beriyye’den” kasıt Hz. Ali k.v. ve taraftarlarıdır sevenleridir.

Ayetin Metni
إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَـٰئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ
“Şüphesiz,iman edip, doğru işler yapanlar var ya,işte onlar yaratıkların en hayırlısıdırlar.”
Ayetin buyurduğu
Hayru’l Beriyye ayeti, Ehlisünnetin önemli hadis kitaplarında nakledilen çok sayıdaki rivayete göre, Hz.Ali k.v.’nin taraftarlarıdır

Ehlisünnetin tanınmış âlimlerinden Hâkim-i Hasekani Nişaburi meşhur “Şevahidu’t-Tenzil” kitabında bu konuyla alakalı farklı senet ve kaynaklarla yaklaşık 20 rivayet nakletmiştir. Bu rivayetlerin kaynaklarından bazıları İbn-i Abbas[1], Ebu Hüreyre[2], ve Cabir b. Abdullah Ensari’ye[3] dayanmaktadır.

“Ulaike hum Hayru’l Beriyye” tabiri imanlı ve doğru işler yapan insanların makamının, meleklerin makamından bile daha yüce olduğunu göstermektedir. Zira ayet-i şerife mutlak ve bütün mahlûkatı nazara almıştır.[4]

KAYNAK:
Hakim-i Hasekani, Şevahidu’t-Tenzil, c. 2, s. 358; Suyuti, ed-Durru’l Mensur fi Tefsiri’l Me’sur, c. 6, s. 379.
Hakim-i Hasekani, Şevahidu’t-Tenzil, c. 2, s. 359; Tabersi, Mecmeu’l Beyan fi Tefsiri’l Kur’an, c. 10, s. 795.
Hakim-i Hasekani, Şevahidu’t-Tenzil, c. 2, s. 362; Suyuti, ed-Durru’l Mensur fi Tefsiri’l Me’sur, c. 6, s. 379; Tabatabai, el-Mizan fi Tefsiri’l Kur’an, c. 20, s. 341.
Mekarim Şirazi, Tefsir-i Numune, c. 27, s. 209.