ASHAB ARASINDA HZ ALİ (K.V)’NIN ÜSTÜNLÜĞÜ

0
227

Dr.Seyyid Hüseyin Zerrakı

Ebu Vail ve İbni Ömer’den Nakledilmiştir:
Biz ne zaman Resulullah’ın ashabı’nı sayarsak,Ebu bekir,Ömer ve Osman derdik.Birisi ibn-i Ömer’e: “Ali nerede,Ali’yi niçin zikretmiyorsunuz?”diye sordu.İbn-i Ömer-de :”Ali Ehl-i Beyt’dır,kimse onunla kıyas olunamaz.O’ Resulullah ile beraberdir ve onun derecesindedir.
Allah (c.c.) kitab-ı Keriminde:
Velleziyne àmenü vettebeathüm zürriyyetühüm biimânin elhaknâ bihim zürriyyetehüm…
vemâ eletnâhüm min amelihimmin şey’in(Tür:21) (Meâli:
O kimserlerki iman ettiler ve zürriyetleri’de iman ile arkalarından geldiler; onlar kadar amel-i sâlih işlemedikleri halde atalarının tam sürüra sahip olmaları için zürriyyetlerini’de kendilerine ilhak ettik,bununla beraber onların amellerinden hiçbir şey,azıcık dahi olsun eksiltmemişizdir.)
BAŞKA HADİS HAKİMDEN:
Peygamber efendimiz (s.a.v.) şöyle buyurmuşlardır:”
Sırat-ı Müstakimde en önde olanınız,Ehl-i Beytimi en çok seveninizdir.”
DEYLEMİ’DEN VE EBU YA’LA EL-MUSILLİY’DEN:
Peygamber efendimiz (s.a.v.)şöyle buyurmuşlardır:
Aliyyun hayrulbeşer men şekke fiyhi fekat kefer,Meâli;
Beşerin en hayırlısı Ali’dır bundan şöphe eden kâfirdir…
“İBNİL-MUGÂZİLİ’DEN ZEHRİ’DEN:
Enes bin.Mâlik’den şöyle duydum: Allah’a yemin ederim ki Resulullah (s.a.v.)’ den şöyle duydum Mü’minin iman sahifesinin ünvanı Ali sevgisidir.”
KAYNAK :
Yenabi’ül-Mevedde”isimli kitap 1291 Hicride Sultan Abdülaziz Han’in yârdim ve teşvikleri ile zaman’nin saâdetlerin’de Mü’minlerin istifadesine arz edilmiş, eşi bulunmaz bir eserdir…
Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki Düseyder Genel Başkanı