HZ.PEYGAMBER (S.A.V.) ŞÖYLE BUYURMUŞTUR

0
423

Kıyamet günü insanlar amelleriyle mahşere geleceklerdir;o gün ancak amellerini benim ve Ali b.Ebi Tâlib’in kabul ettiği kimseler,amellerinden faydalanabileceklerdir!
KAYNAK :
1-Bihâru’l Envar,c.38,s.36 isbatül-Hüdat,c.2,s.218
2-Hilayetü’l Evliya,c.1,s.106, el imam Ali b.Ebi Tâlib,c,2.s440camiu’l-Ahadis Suyuti c.c.16,s.275,keşfü’l Yakin,s.471
3-Yenabiü’l-Mevedde,s.61