HZ.İMAM ALİ KEREM ALLAH-U VECHENİN ÖZELLİKLERİ!!!

0
163

İmam Ali babası Ebu Tâlib gibi Hz. Peygamber Efendimizi ölümüne koruyan,onu eğiten ve Mekke’nin azılı müşrikleri karşısında ona canını, malını ve evladını siper eden bir yiğidin oğlu yiğittir.Annesi, Peygamber Efendimize de annelik yapan,sekiz yaşından itibaren onu elinde ve evinde büyüten ve ona ilk iman edenlerden olan Haşimoğlu Esed’in kızı Fâtıma’dır. Peygamberle birlikte Medine’ye de hicret etmiştir.Vefat ettiğinde Rasûllulah (s.a.v.) ona kendi gömleğini kefen etmiştir ve yine kendi elleriyle onu kabrine koymuş ve telkinini vermiştir.
İmam Ali (a.s.), Fil yılının otuzuncu yılında Receb ayının 13’ünde Cuma günü Mekke’de Kâbe’nin içinde dünyaya gözlerini açmıştır. Hz. Ali’den önce de sonra da o evin içinde doğan hiçbir insan olmamıştır. Bu doğum, kendisini yüceltmesi için Allah tarafından Ali’ye lutfedilen bir ayrıcalık ve fazilettir.
İmam Ali (a.s.), Tebuk hariç tüm savaşlarda Peygamber Efendimizin yanında bulundu. Tebuk savaşına giderken de Hz. Ali’yi Medine’de kendi yerine halef bıraktı ve “Ey Ali! Senin benim nezdimdeki konumun, Harun’un Musa’nın nezdindeki konumu gibidir, bir farkla ki bundan sonra peygamber yoktur” diye buyurdu.
İmam Ali (a.s.) Peygamber Efendimizin “benden bir parçadır” dediği biricik kızı Hz. Fâtıma (s.a.) ile evlendi. Fâtıma ona Hasan, Hüseyin, Zeyneb ve Gülsüm diye dört evlat verdi.
Hz. Fâtıma’nın dünyadan ayrılmasından sonra birçok kadınla evlendi. Evlendiği kadınları ve verdiği çocukları şöyle sıralamak mümkün:
1- İmame binti Ebi’l-As. Annesi Peygamberimizin kızı Zeyneb’dir. Bu hanımından Muhammet el-Evsat namında bir çocuğu oldu ve Kerbela’da şehit edildi.
2- Havle el-Hanefiyye. Bu hanımdan Muhammed el-Ekber namında bir oğlu oldu (Muhammed el-Hanefiyye olarak bilinir).
3- Ümmü Habibe binti Rabia. Bu hanımından Ömer ve Rukiye namında iki çocuğu oldu.
4- Ümmülbenin el-Kilabiyye. Bundan Abbas, Ca’fer, Abdullah ve Osman namında dört erkek çocuğu dünyaya geldi ve hepsi de Kerbela’da şehit edildi.
5- Leyla el-Darimiyye. Bundan “Ebu Bekir” künyesiyle bilinen Muhammed el-Asgar ve Abdullah namında iki oğlu oldu ve ikisi de Kerbela’da şehit edildi.
6- Esma binti Ümeys. Bundan Yahya ve Avn namında iki oğlu olmuştur.
7- Ümmü Mesud es-Sakafiyye. Bundan da Ümmü’l-Hasan ve Ramle namında iki kızı olmuştur.
İmam Ali (a.s.) bundan başka hanımlarla da evlenmiştir ve onlardan Nefise, Ümmü Hani, Küçük Rukayye, Ümmükiram, Cemane, Emame, Ümmü Seleme, Meymune, Hatice ve Fâtıma namında kız çocuklarına sahip olmuştur.
İmam Ali (a.s.)’ın toplam 27 çocuğu olmuştur. Bunlardan 14 tanesi erkek, diğerleri kız çocuğudur. Şehit olduğunda ise yanında 22 kişilik nüfusa sahip bir ailesi vardı. 4 tanesi eşi ve 18 tanesi de çocuklarıydı.
İmam Ali (a.s.)’ın bazı özellikleri:
1- İmam Ali (a.s.) İslam dinine ilk giren şahıstır. (Daha doğrusu İslam’ını ilk izhar edendir).
2- Kâbe’de doğmuştur.
3- Küçük yaştan itibaren Resûllulah’ın eğitimini almıştır.
4- Peygamber Efendimizin (s.a.v.) kardeşi olmuştur.
5- Peygamberimizin omuzlarına çıkarak Kâbe’deki putları indirmiştir.
6- Peygamber Efendimizin (s.a.v.) soyu ondan devam etmiştir.
7- Peygamber Efendimiz Hayber savaşında mübarek ağzının salyasından onun gözlerine çekmiş ve bir daha hastalanmaması için ona dua etmiştir.
8- Hz. Ali’yi sevmek imanın, ona kin beslemek ise nifakın ölçüsü olmuştur.
9- Peygamber Efendimiz (s.a.v.); Ali, zevcesi ve çocuklarıyla Hıristiyanlarla mübahale (nifrin talep etme) olayını gerçekleştirmiş ve onun dışındaki ashabdan hiç kimseyi olaya dâhil etmemiştir.
10- Peygamber Efendimize indirilen “Beraat” suresini Mekke’ye götürüp okumak görevi Yüce Allah tarafından ona verilmiştir.
11- Peygamber Efendimiz Gadir-i Hum günü onun velayetini (imametini) açıklamıştır.
12- “Beni kaybetmeden, sorun benden her sorunuzu” sözünü yalnızca o söylemiştir.
13- Yamaklı ayakkabı giyen ve kendi ayakkabılarını kendisi tamir edendi.
14- Peygamber Efendimiz (s.a.v.) kendini gusletmeyi, kefenlemeyi, defnetmeyi ve cenaze namazını kılmayı ona tembihlemiştir.
15- Tüm dinlere mensup olanlar ve diğerleri, İmam Ali’ye tarihin tanıdığı en büyük şahsiyet gözüyle bakmışlardır.
16- Ona ait olup da hiç kimsede bulunmayan “Nehcü’l-Belağa” namında bir kitabın sahibidir.
17- İlim şehrinin kapısı odur.
İmam Ali (a.s.)’ın şehadeti:
İmam Ali (a.s.) Hicri 40. Yılında, Ramazan ayının 19’u Cuma günü sabah namazında Kufe Mescidinde namazını kılarken, Haricilerden Abdurrahman b. Mülcem Muradi melun tarafından, kafasına indirilen zehirli kılıcının tesiriyle darbe almış, bir gün yaşamış ve Ramazan’ın 21’inci gününde de şehit olmuştur. Şehit olduğu zaman 63 yaşındaydı.
Ömrünün 33 yılını Peygamberle birlikte geçirmiştir. Bu 33 yılın 10 yılını Resûlullah’ın (s.a.v.) peygamberliğinden önce, 13 yılını Mekke’de hicretten önce, 10 yılını da hicretten sonra Medine’de ve Hz. Peygamberden sonra ise 19 yıl 7 ay ve kaç gün yaşamıştır. Hilafet müddeti beş yıl üç ay ve yedi gecedir. Gusül, kefin ve defin işlerini oğulları İmam Hasan ile İmam Hüseyin üstlenmiştir. Cenazesi Necef’e götürülmüş ve orada gece vaktinde defnedilmiştir. Kendi emriyle de kabri gizli tutulmuştur. Hatta bu gizlilik Abbasiler dönemine kadar (İmam Ca’fer Sâdık (a.s)’ın dönemine kadar) devam etmiştir. Rabbim sevenlerini dünyada yolundan ahirette şefaatinden mahrum bırakmasın. Âmin.