OSMANLI’DA HIRKA-İ ŞERİF ZİYARETİN’DE’ “NAKİBÜ-L EŞRÂFLARIN YERİ VE ÖNEMİ”

0
159

Dr.Seyyid Hüseyin Zerraki

Hz.Peygamber efendimizin torunları olan,Nakibü’l eşrâflar her yıl Ramazanın ayının onbeşinde Sadrazamın Başbakanın daveti üzerine Hırka-i Şerif ziyaretine katılırlardı, Başbakanlık Arşivindeki bir defterde; sadrazamın Nakibü’l Eşrâf efendiye gönderdiği davetli mektubunda, şunlar yazılıdır;
“Şerâfetlu ve semahetlü Efendi Hazretleri,inşallahu Teâla yarınki gün Sertac-ı ebrâr ve ahyâr olan Cedd-i emced-i bözerkvârları Habib-i Hüdâvend Muhtar aleyhis Salâvatu-l-Gaffâr Hazretlerinin takbil-i dâmend-i Hırka-i pür berekâtları saat muyyen olmağın vakt-i mezkurede Ayasofya-ı kebir cami-i şerifinde vezir,soffasında habere müterakiben meks buyuralar.
Mukkades emanetler,1.Selim zamanında istanbul’a getirilmiş,önce Harem-i Hümayunda hıvzedilmiş,cennet mekan Yavuz sultan Selim kendiside dahil olduğu halde 40 neferle Enderunda Hane-i Hassa denen yeri yaptırarak korumayı üzerine almışlardı.4.Murat ( H.1031-1049/M.1623-1639)1.Selimin yaptırdığı daireyi terk ederek,Onun karşısına bir hücre yaptırdı.Burası Hırka-ı saadet Dairesi oldu.Hırka-ı Şerife Ziyareti’ne öğleden sonra başlanırdı. Hırka-i Şerife ziyaretinde NAKİBÜ-L -EŞRÂFIN koltuklarına has odalılar girip Hırka-ı Şerife dairesine götürürlerdi.
Hırka-ı Şerife ziyaretinin Ramazan’ın onbeşi dışında yapıldığı da olurdu,hemen bütün osmanlı döneminde Hırka-ı Şerife ziyaretlerinden söz edilir.H.1115/M.1704 te 3.Ahmed döneminde yapılan bir Hırka-i Şerife ziyareti şöyle anlatılır.
Adet-i hasen-i Devlet-i Aliyye üzere Mâh-ı Ramazan-ı Şerif’in onüçüncü günü Hırka-ı Şerife ziyareti için Vezir-i A’zam ve Şeyhü’l islam ve Sadreyn ve NAKİBÜ-L EŞRÂF hazarâtı saray-ı Humayüna da ‘vet olunup huzur-ı fâyizu’n -nur-ı pâdişahide telsim-i dâmen-i ikrâmla kesb-i sermâye-i saâdet eylediler.
O yıl ,Hırka-ı Şerife ziyaretine zamanın NAKİBÜ-L -EŞRÂFI Seyyid Seyfizade İbrahim Efendi katılmıştır.
Aynı padişah dönemine ait bir başka Hırka-ı Şerife ziyareti:
Saray-ı Humayunda de’b-i kadim üzere mâh-ı Ramazani’l mübarekin on yedinci günü Hırka-ı Şerife açılub damend-i mübârekine yüz sürmek saâdetiyli Vezir-i A’zam ve Şeyhü-l-islam ve Sadreyn ve NAKİBÜ-L EŞRÂF Hazerâtı zikredilerek anlatılır.Hicri 1125/M.1713 senesi vaki olan bir ziyarete H.1123-1130/M.1711-1717 tarihleri arasında NAKİBÜ-L EŞRÂFLIK Yapan Uşşakizade Seyyid Abdullah Efendi ölm.H.1139/M.1726’nin katıldığı anlaşılmaktadır.
Gürüldüğü gibi NAKİBÜ-L EŞRÂFLAR, Osmanlı padişahları yanında cedleri hasebi ile gördükleri hürmet ve saygıdan dolayı,ilmiye ve idarenin en büyük fertleri içinde,Hırka-ı Şerif ziyaretlerine protokolun önünde oturmaktaydılar.